ThaiPublica > สู่อาเซียน > “ทองลุน สีสุลิด” ประธานประเทศลาวคนใหม่

“ทองลุน สีสุลิด” ประธานประเทศลาวคนใหม่

16 มกราคม 2021


ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์ รายงาน

นายทองลุน สีสุลิด ขยับจากนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นประธานประเทศ ที่มาภาพ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

การประชุมผู้แทนทั่วประเทศพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 11 ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้ (15 ม.ค.2564)โดยหลังปิดประชุมได้มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดใหม่(ชุดที่ 11) ที่ได้มีการเลือกตั้งกันไปเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 71 คน และกรรมการสำรองอีก 10 คน

จากนั้นคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดใหม่ทั้ง 71 คน ได้ประชุมครั้งปฐมฤกษ์กันทันที เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค 13 คน ซึ่งจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ สปป.ลาว

ผลการคัดเลือก กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคชุดใหม่ 13 คน ประกอบด้วย

1.นายทองลุน สีสุลิด
2.นายพันคำ วิพาวัน
3.นางปานี ยาท่อตู้
4.นายบุนทอง จิดมะนี
5.นายไซสมพอน พมวิหาน
6.พลเอก จันสะหมอน จันยาลาด
7.นายคำพัน พมมะทัด
8.นายสินละวง คุดไพทูน
9.นายสอนไซ สีพันดอน
10.นายกิแก้ว ไขคำพิทูน
11.พลโท วิไล หล้าคำฟอง
12.นางสีใส ลีเดดมูนสอน
13.นายสะเหลิมไซ กมมะสิด

นอกจากนี้ ยังได้เลือกคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค 9 คน ได้แก่
1.นายทองลุน สีสุลิด
2.นายบุนทอง จิดมะนี
3.นายคำพัน พมมะทัด
4.นางสีใส ลีเดดมูนสอน
5.นายคำพัน เผยยะวง
6.นายอานุพาบ ตุนาลม
7.นายทองสะลิด มังหม่อเมก
8.นางสุนทอน ไซยะจัก
9.นางเวียงทอง สีพันดอน

ที่ประชุม ได้เลือกนายทองลุน สีสุลิด ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้ขึ้นเป็นเลขาธิการใหญ่ คณะบริหารศูนย์กลางพรรค ซึ่งโดยธรรมเนียมแล้ว นายทองลุนจะได้ขึ้นเป็นประธานประเทศ ต่อจากนายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศคนปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้เลือกนายบุนทอง จิดมะนี เป็นผู้ประจำการ คณะเลขาธิการศูนยกลางพรรค และเลือกนายคำพัน พมมะทัด เป็นประธานคณะตรวจตราศูนย์กลางพรรค โดยมีรองประธาน 6 คน ได้แก่

1.นายวิไลวัน บุดดาคำ
2.นายสีไน เมียงลาวัน
3.นายสุกคำเพ็ด เรืองบุดสี
4.นายดาวบัวละพา บาวงเพ็ด
5.นายไซคำ อุ่นมีไซ
6.นายวันไซ ซงซายู

ขั้นตอนต่อจากนี้ กรมการเมืองศูนย์กลางพรรค 13 คน จะคัดเลือกตัวบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายทองลุนอีกครั้งหนึ่ง

นายทองลุน สีสุลิด ที่มาภาพ : https://www.reportingasean.net/lao-pm-on-dams/

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดใหม่ทั้ง 71 คน ประกอบด้วย
1.นายทองลุน สีสุลิด
2.นายพันคำ วิพาวัน
3.นางปานี ยาท่อตู้
4.นายบุนทอง จิดมะนี
5.นายไซสมพอน พมวิหาน
6.พลเอก จันสะหมอน จันยาลาด
7.นายคำพัน พมมะทัด
8.นายสินละวง คุดไพทูน
9.นายสอนไซ สีพันดอน
10.นายกิแก้ว ไขคำพิทูน
11.พลโท วิไล หล้าคำฟอง
12.นางสีใส ลีเดดมูนสอน
13.นายสะเหลิมไซ กมมะสิด
14.นายคำพัน เผยยะวง
15.นายอานุพาบ ตุนาลม
16.นายทองสะลิด มังหม่อเมก
17.นางสุนทอน ไซยะจัก
18.นางเวียงทอง สีพันดอน
19.นายจะเลิน เยียปาวเฮอ
20.นายคำใบ ดำลัด
21.นายสมมาด พนเสนา
22.นายคำแพง ไซสมแพง
23.พลโท สุวอน เลืองบุนมี
24.นายคำเจน วงโพสี
25.นายคำพัน สิดทิดำพา
26.นายคำเผย บุดดาเวียง
27.พลโท ทองลอย สิลิวง
28.นายกองแก้ว ไซสงคาม
29.นางอินลาวัน แก้วบุนพัน
30.นายคำขัน จันทะวิสุก
31.นางเข็มมะนี พนเสนา
32.นายบ่อเวียงคำ วงดาลา
33.นายสอนทะนู ทำมะวง
34.นายวิไลวง บุดดาคำ
35.นายเพ็ด พมพิพัก
36.นายพงสะหวัน สิดทะวง
37.นายวันไซ แพงขุมมา
38.นายสันติพาบ พมวิหาน
39.นางบุนคำ วอละจิต
40.นายบัวคง นามมะวง
41.นายสอนไซ สิดพะไซ
42.นางใบคำ ขัดทิยะ
43.นายอาลุนไซ สูนนะลาด
44.นางสวนสะหวัน วิยะเกด
45.นายโพไซ ไซยะสอน
46.นายลาวปาวซ่ง มะวงไซ
47.นายเล็ด ไซยะพอน
48.พลตรี คำเลียง อุทะไกสอน
49.นายบุนโจม อุบนปะเสิด
50.นายคำผอย วันนะสาน
51.นายเหล็กไหล สีวิไล
52.นายเวียงสะหวัด สีพันดอน
53.นายคำไหล สีปะเสิด
54.นายพุด สมมาลาวง
55.นายวันไซ พองสะหวัน
56.นายบุนแฝง พูมมะไลสิด
57.นางอาลี วงหม่อบุนทำ
58.นายไพวี สีบัวลิพา
59.นายพูวง อุ่นคำแสน
60.นายทองจัน มะนีไซ
61.นายบุนจัน สีวงพัน
62.นายทองสะหวัน พมวิหาน
63.นายไซซะนะ โคดพูทอน
64.นายอาดสะพังทอง สีพันดอน
65.นายลีเบอ ลีบัวปาว
66.นางบุดสะดี ทะนะเมือง
67.พลตรี กงทอง พงวิจิด
68.พลตรี วงคำ พมมะกอน
69.นางปิงคำ ลาซะสิมมา
70.พลตรี วันทอง กองมะนี
71.นายดาววง พอนแก้ว

ส่วนกรรมการสำรอง 10 คน ประกอบด้วย
1.นายมะไลทอง กมมะสิด
2.นายบุนคง หล้าเจียมพอน
3.นายวันสี กัวมัว
4.นายวิไลวัน บุดดาคำ
5.นายลินคำ ดวงสะหวัน
6.นายเวียงทะวีสอน เทบพะจัน
7.นายมอนไซ ลาวมัวซ่ง
8.นายบุนตา เทบพะวง
9.นางอำไพวอน ล้อมบุนแพง
10.พันเอก(หญิง) ลีวง ลาวลี