ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กระทรวงอว.โรดโชว์ Reinventing University 3 ภาค ประเดิมหาดใหญ่ที่แรก

กระทรวงอว.โรดโชว์ Reinventing University 3 ภาค ประเดิมหาดใหญ่ที่แรก

17 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

อว.เดินสายโรดโชว์ Reinventing University 3 ภาค ประเดิมหาดใหญ่ที่แรก หวังเร่งสร้างความเข้าใจ พร้อมแนะแนวทางการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยแบบชัดเจน

หาดใหญ่ 17 ธันวาคม 2563 – สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University ภายใต้กรอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวง อว.ได้เปิดตัวโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University เพื่อต้องการให้การศึกษาของไทยเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีคุณภาพ

ดังนั้น การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ สามารถผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางใหม่ ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศสอบถามเกี่ยวกับตัวโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 กลุ่มตามความถนัด เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจและเกิดความสับสนว่าสถาบันตัวเองควรอยู่กลุ่มไหน

ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยมีทิศทางที่ชัดเจน สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ“Reinventing University” ขึ้นในพื้นที่ 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่มหาวิทยาลัยจะต้องประเมินตนเองในด้านความพร้อม โดยดูจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมไปถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกกลุ่ม

สำหรับสัมมนาวิชาการ “Reinventing University” ครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการฯ และผศ.ดร.ศจี ศิริไกร อนุกรรมการฯ และผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ อนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ด้วย อาทิ แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย บทบาทของอว. การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฏกระทรวงฯ ปี 2564 พร้อมเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในแต่ละสถาบันด้วย