ThaiPublica > Sustainability > NaTive AD > “โออาร์” ยึดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างสังคมที่เข้มแข็ง-เติบโตไปพร้อมกัน

“โออาร์” ยึดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างสังคมที่เข้มแข็ง-เติบโตไปพร้อมกัน

30 ธันวาคม 2020


การก้าวสู่ตลาดการค้าน้ำมันสัญชาติไทยรายแรกของ ปตท. กว่า 40 ปี ที่ผ่านมาได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยธุรกิจที่น้ำมันแข็งแกร่งของกลุ่ม ปตท. วันนี้ได้มีการปรับโครงสร้าง ด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงของผู้ค้าแต่ละรายในธุรกิจน้ำมัน ทำให้ โออาร์ ในฐานะบริษัท Flagship ด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. เดินหน้า “รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น Together For Betterment” โดยได้รับอนุมัติให้กระจายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเป้าหมายร่วมสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนของทุกคนในทุกพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นในทุกวัน

โออาร์ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate governance : CG ) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการวางระบบ วิธีการ กลไกการตรวจสอบ และการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบอย่างครบถ้วน (ประเทศ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ได้เล็งเห็นและตระหนักว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือในการป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่ทำให้บริษัทเติบโตบนพื้นฐานที่มั่นคง แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการแข่งขันอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงกำหนดให้บุคลากรของ โออาร์ ทุกคน ยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร ควบคู่ไปกับกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

“โออาร์” ยึดมั่นสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง-เติบโตไปพร้อมกัน

โออาร์ ดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจน้ำมัน กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ โดยมีกลุ่มธุรกิจสนับสนุนทำหน้าที่ผลักดันให้ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลักบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ท่ามกลางปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้ โออาร์ ต้องยึดหลัก CG ในการจัดโครงสร้างกลไกการบริหารจัดการ ที่มุ่งสร้างความโปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมทุกกลุ่ม

“เราเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับ CG ด้วยเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล จะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นพันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด”

โปร่งใส เป็นธรรม

ขณะเดียวกันการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ โออาร์ ได้เน้นย้ำในเรื่องต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดย โออาร์ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง

“โออาร์ มีแนวทางในการปฏิบัติในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น การช่วยเหลือ ทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมบทลงโทษ”

นอกจากนี้ โออาร์ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ โออาร์ มีอำนาจในการบริหาร คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นความลับ

โออาร์ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำมาสู่การร่วมสร้างคุณค่า พัฒนาโอกาส เพื่อให้สังคมไทยเติบโตไปพร้อมกัน