ThaiPublica > เกาะกระแส > คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบธุรกรรมผิดปกติของ SAM

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบธุรกรรมผิดปกติของ SAM

17 ธันวาคม 2020


นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบธุรกรรมที่ผิดปกติของการบริหารงานของ SAM นั้น

กองทุนฟื้นฟูฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้รับรายงานจากคณะกรรมการของ SAM ในเรื่องการพบธุรกรรมที่ผิดปกติของ SAM เกี่ยวกับการปรับปรุงสินทรัพย์รอการขาย และการขายลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมทั้งการดำเนินการของ SAM เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัทและให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องธรรมาภิบาลที่เป็นหลักสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จึงส่งผู้เชี่ยวชาญที่แต่ละท่านมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเกินกว่า 30 ปี จำนวน 4 ท่าน เข้าเป็นอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยการตรวจสอบมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หากพบเหตุกระทำความผิดจะให้ดำเนินการให้ถึงที่สุด นอกจากนี้ เพื่อให้ SAM ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามพันธกิจ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จึงเพิ่มกรรมการของ SAM อีก 1 ท่าน และให้เร่งรัดกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จะติดตามและดูแลการจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุน SAM ต่อการทำหน้าที่เป็นกลไกของภาครัฐในการบริหารจัดการ NPL รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนตามโครงการคลินิกแก้หนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ในวันเดียวกันหลังกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯออกรายงานข่าวข้างต้น ได้มีเอกสารข่าวจาก SAM แจ้งว่า SAM แถลงแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานภายใน โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ว่า “จากการที่คณะกรรมการบริษัทได้พบความผิดปกติของธุรกรรมด้านการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานความคืบหน้าและคาดว่าการสอบสวนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2563 นี้”

นอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการพบประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากบุคคลภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SAM ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยการตรวจสอบมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ทั้งนี้ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ว่างลงเนื่องจากการยุติสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการคนเดิมนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บสส. มีมติแต่งตั้ง นางปนุท ณ เชียงใหม่ กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการไปก่อน และดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ตามขั้นตอนต่อไป

ดร. กฤษฎา กล่าวว่า “SAM จะยังคงมุ่งหน้าดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด SAM เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่องค์กร และส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”