ThaiPublica > เกาะกระแส > กบข. ร่วมกับ SAM จัดโครงการคลินิกแก้หนี้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ไม่เกิน 2 ล้าน/ราย

กบข. ร่วมกับ SAM จัดโครงการคลินิกแก้หนี้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ไม่เกิน 2 ล้าน/ราย

31 กรกฎาคม 2019


กบข. ร่วมกับ SAM จัดโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิก กบข.ที่มีหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายรายสามารถสมัครเข้าโครงการรับบริการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จ โดย SAM จะพิจารณาคุณสมบัติ ก่อนเจรจากับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้และการวางแผนการเงินให้กับสมาชิก โดยเฉพาะเรื่องการบริหารหนี้สิน เพื่อให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน และมีเงินเพียงพอสำหรับวัยเกษียณ โดยล่าสุดได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิก กบข. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบองค์รวมให้กับสมาชิก โดย SAM จะพิจารณารายละเอียดหนี้และดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นหนี้จาก บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก กบข.

ด้านนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า SAM ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยและได้รับมอบหมายให้ดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับภาคประชาชน โดยเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้หลายรายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ซึ่งการร่วมมือกับ กบข. ในครั้งนี้ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

สมาชิก กบข. ที่ต้องการสมัครร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระกับเจ้าหนี้ 2 แห่งขึ้นไปทั้งที่เป็นธนาคาร และ/หรือ Non-bank รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่ถูกดำเนินคดี หรือ หากถูกดำเนินคดีอยู่ ต้องยังไม่มีคำพิพากษา โดยหนี้ที่เป็นนั้นต้องเป็นหนี้เสีย คือไม่ได้ชำระหนี้หรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำ ให้กับบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ และ/ หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ที่เรียกว่า Non- bank รวม 35 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลานานติดต่อกันมากกว่า 90 วัน และก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยสมาชิกที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน My GPF Application เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ SAM กำหนด เมื่อสมาชิกผ่านการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และได้รับการยืนยันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Non-bank) เจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการได้ ทางเจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมายสมาชิกเพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรับบริการดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงในหลากหลายช่องทาง ทั้ง Call Center 02-610-2266 หรือเฟซบุ๊ก คลินิกแก้หนี้ และเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com

ในปีนี้ กบข. ได้จัดโครงการสร้างเสริมวินัยทางการเงินเพื่อลดภาระหนี้ให้ข้าราชการสมาชิก กบข. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิก กบข. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว นอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันแล้ว กบข. ยังเน้นการให้ความรู้และส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้กับสมาชิก โดยจัดการอบรมหัวข้อ ‘เป็นหนี้… ปลดหนี้’ ให้สมาชิกใน 10 จังหวัด พร้อมให้คำแนะนำแบบส่วนบุคคลแก่สมาชิกผ่านศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข. เพื่อร่วมวางแผนลดหนี้ ตลอดทั้งปีอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook กบข. หรือ Line@GPFCommunity หรือที่ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 1179


อนึ่ง กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิกประมาณ 1 ล้านคน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 927,602 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2562)

ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม