ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ASEAN Roundup EP 19 “FTA กัมพชูา –จีน” “โอกาส”และ”ผลกระทบ”ต่อไทย

ASEAN Roundup EP 19 “FTA กัมพชูา –จีน” “โอกาส”และ”ผลกระทบ”ต่อไทย

29 พฤศจิกายน 2020


ASEAN Roundup EP 19 “FTA กัมพชูา –จีน” “โอกาส”และ”ผลกระทบ”ต่อไทย

กัมพูชาและจีนได้ลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 12 ตลุาคม 2563 ที่ผ่านมาหลังจากใช้เวลาเจรจากันเพียง1 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับใช้ต้นปี 2564 และนับเป็น FTA ฉบับแรกที่กัมพูชาทำกับประเทศคู่ค้าในรูปแบบทวิภาคี เพื่อขยายการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

FTA กัมพูชา-จีน เป็นโอกาสในการขยายฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปจีนด้วยต้นทุนค่อนข้างต่ำ ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบมีปริมาณมากและราคาค่อนข้างต่ำ รวมไปถึงการที่รัฐบาลกัมพชูามีนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

จึงเป็นโอกาสในการขยายธรุกิจของไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการก่อสร้างและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคภาคอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการออกแบบและของตกแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะเร่งขยายเข้าสู่ตลาดกัมพชูา

ขณะเดียวกันไทยจะต้องเผชิญ กับความท้าทายอีกหลายด้าน ฟังการวิเคราะห์จาก คุณประธาน จิวจินดา หัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ดำเนินรายการโดย อเทตยา ศิลปเจริญ
อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

Youtube
Soundcloud
Apple Podcast
Google Podcast
Spotify