ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ. ทุก 300 บาท = อาหาร 15 วันของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ 1 คน

โครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ. ทุก 300 บาท = อาหาร 15 วันของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ 1 คน

25 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญร่วมบริจาค “โครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม” เพื่อช่วยเด็กนักเรียนยากจนพิเศษกว่า 750,000 คนทั่วประเทศ ที่ยังขาดค่าอาหารในช่วงปิดเทอมที่ขยายเวลาออกไปจากสถานการณ์โควิด-19

ทุก 300 บาท = อาหาร 15 วันของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ 1 คน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

#สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ.
ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 172-0-30021-6
ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค” หรือบริจาคที่ www.eef.or.th/donate-covid/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475