ThaiPublica > เกาะกระแส > อย.เรียกคืน เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ไม่ถึง 70%

อย.เรียกคืน เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ไม่ถึง 70%

1 เมษายน 2020


เจลทำความสะอาดมือ

อย.สั่งเพิกถอน “ใบจดแจ้ง-เรียกคืน” เจลล้างมือ ผสมแอลกอฮอล์ไม่ถึง 70%

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบจดแจ้ง และให้เรียกเก็บคืนจำนวน 24 รายการ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ ขาย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดให้เจลล้างมือต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 153/2563 เรื่อง เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และให้เรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 รวม 24 รายการ จึงได้นำสนอที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ได้มีมติ ให้ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ออกประกาศแจ้งรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืนจำนวน 24 รายการ ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อเครื่องสำอางได้ตามรายละเอียดด้านล่าง หากประสงค์จะคืน ให้ส่งคืนกับผู้ที่ตนซื้อมา หรือ ส่งคืนผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่วนผู้ที่มีไว้เพื่อขายให้รวบรวมส่งคืนผู้ที่ตนซื้อมา หรือผู้ผลิต ผู้นำเข้า