ThaiPublica > เกาะกระแส > EXIM BANK ติดตามลูกค้าทุกรายทุกกลุ่ม พักชำระหนี้-ดบ. 6 เดือน ให้เงินกู้ดบ.ต่ำ 2%

EXIM BANK ติดตามลูกค้าทุกรายทุกกลุ่ม พักชำระหนี้-ดบ. 6 เดือน ให้เงินกู้ดบ.ต่ำ 2%

6 เมษายน 2020


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

EXIM BANK ติดตามลูกค้าทุกราย พร้อมพักชำระหนี้และดอกเบี้ย 6 เดือน และให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี วงเงิน 20-100 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาเป็นรายกรณีเพิ่มเติมตามความจำเป็น

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า EXIM BANK ได้เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม โดยติดต่อไปยังลูกค้าทุกรายและตั้งทีมดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกค้า

กลุ่มแรก ลูกค้า EXIM BANK ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ EXIM BANK ติดต่อไปยังลูกค้าโดยตรงทุกราย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อนุมัติแล้วกว่า 1,400 ราย วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท และหากมีประกันการส่งออกและส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) สามารถขยายระยะเวลาชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 270 วัน ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าทยอยมาขอรับการช่วยเหลือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

กลุ่มที่สอง ผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า EXIM BANK สามารถขอสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำได้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 หลังจากนั้น เป็นอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน Prime Rate -1.25% และ Prime Rate -0.25% ในปีที่ 3-4 และปีที่ 5-7 ตามลำดับ ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปีแรก และฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end Fee กรณีที่ต้องการวงเงินเกิน 20 ล้านบาท EXIM BANK มีมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับให้แก่ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นสินเชื่อระยะยาว 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาท ลูกค้าและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์มายัง EXIM BANK ได้ที่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3510-2

“EXIM BANK ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและติดต่อไปยังลูกค้าทุกรายของธนาคาร เพื่อสอบถามความต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากธนาคาร รวมทั้งได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง SMEs มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากการนำร่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR MLR และ MRR หรือ Prime Rate โดยปัจจุบันอยู่ที่ 5.75% ต่อปี ต่ำที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ในระยะถัดไป หากพบว่าลูกค้าหรือผู้ประกอบการรายใดต้องการความช่วยเหลือจาก EXIM BANK เพิ่มเติมจากมาตรการที่มีอยู่ ธนาคารก็ยินดีพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นรายกรณี” นายพิศิษฐ์กล่าว

EXIM Thailand Contacts All Clients to Suspend Principal and Interest Payment for 6 Months to Ease Impact from COVID-19 and Injects Soft Loan as Revolving Fund for Export and Investment of Clients and Entrepreneurs in All Industrial Sectors

EXIM Thailand has contacted all clients to offer principal and interest debt payment suspension for 6 months and 2% interest soft loan to entrepreneurs in all industrial sectors with a 7-year repayment term and a maximum credit line of 20-100 million baht per entrepreneur, as well as additional assistance to be considered case by case as necessary.

Mr. Pisit Serewiwattana, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that due to the spread of COVID-19 which has affected all business sectors including entrepreneurs in international trade and investment, both clients and non-clients, the Bank has expedited full support for all groups of entrepreneurs by contacting all clients. The Bank has also form a team to assist Thai entrepreneurs, including EXIM Thailand’s clients.

The first group: EXIM Thailand’s clients affected directly and indirectly by the economic implications of COVID-19 may apply for suspension of principal and interest debt payment for 6 months. EXIM Thailand’s staff has directly contacted to all clients. Since February 2020 up to present, such debt suspension has been granted to more than 1,400 clients involving more than 30,000 million baht. Export credit insurance clients with export to the countries affected by the COVID-19 spread according to the situation report of World Health Organization (WHO) may request extension of payment term under insurance coverage for a total period of up to 270 days. At present, clients have gradually applied for the service to hedge risk of non-payment by buyers overseas.

The second group: Entrepreneurs, both clients and non-clients, may apply for long-term soft loan for use as revolving fund in businesses with a maximum credit line of 20 million baht per entrepreneur, a repayment term of 7 years and a special interest rate of 2% per annum in the 1st-2nd years, concessional rates at prime rate -1.25% and prime rate -0.25% in the 3rd-4th years and the 5th-7th years respectively, as well as free! a TCG guarantee fee in the first 2 years and free! a front-end fee. In case of requiring credit line of more than 20 million baht, EXIM Thailand offers Investment and Production Efficiency Enhancement Credit Scheme to support entrepreneurs in all industrial sectors as a 7-year term credit facility with an interest rate of 2% per annum in the 1st-2nd years and maximum credit line of 100 million baht. Clients and entrepreneurs interested in the service may inform the Bank of the intention to take this offer at Tel. 0 2617 2111 ext. 3510-2.

“EXIM Thailand has closely monitored the situation and contacted to all clients to inquire about the needs for support or assistance. The Bank has also consistently rolled out assistance schemes for clients and Thai entrepreneurs, particularly SMEs, to ease impact from business and economic disruption of COVID-19. We have also taken the lead in cutting the MOR, MLR and MRR or prime rate to stay at the industry lowest all along and at 5.75% per annum at present. This aims to lower costs for entrepreneurs. In the next phase, if any clients or entrepreneurs need EXIM Thailand’s assistances in addition to the existing measures, the Bank is pleased to render prompt assistance in line with the severity level of the problems case by case,” added Mr. Pisit.