ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บล.ภัทร คว้าสองรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางธุรกิจจาก SET Awards 2019

บล.ภัทร คว้าสองรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางธุรกิจจาก SET Awards 2019

2 ธันวาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์(ซ้าย)และนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข(ขวา)

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คว้าสองรางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) จากพิธีมอบรางวัล SET Awards 2019 ได้แก่ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันยอดเยี่ยม (Securities Company Awards) และรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award) จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF

นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับรางวัล Securities Company Awards จากดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับรางวัล Deal of the Year Award จากดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยงานจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

นายตรัยรักษ์ กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจอย่างยิ่งแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพราะที่บล. ภัทร เราเชื่อมั่นในหลักการของตลาดเสรี ที่มีสาระสำคัญว่าของไม่ดีขายไม่ได้ และธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องมาจากการนึกถึงใจลูกค้า ดังนั้น เป้าหมายในการดำเนินงานของทุกคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นการพยายามทำความเข้าใจลูกค้าว่าอะไรคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้ามากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันที่การตัดสินใจเป็นสิ่งที่มีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันยอดเยี่ยม (Securities Company Awards) ในครั้งนี้ก็เป็นเครื่องให้กำลังใจว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้น”

ในส่วนของรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award) นายอนุวัฒน์ กล่าวว่า “บล.ภัทร ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ไม่ใช่เพียงเพราะธุรกรรมนี้เป็นการเสนอขายที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2561 แต่เป็นเพราะการจัดตั้ง TFFIF ถือเป็นการเปิดทางเลือกใหม่ในการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินหรือเงินกู้ยืมที่มีรัฐบาลค้ำประกัน ซึ่งจะมีส่วนส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ เป็นไปตามพันธกิจขององค์กรในการจัดสรรทรัพยากร (resource allocation) อย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เติบโตไปได้อย่างเต็มศักยภาพ”

ทั้งนี้ SET Awards 2019 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ทำให้ตลาดทุนเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป