ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลความเป็นเลิศด้านตลาดทุน จาก SET Awards 2021

เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลความเป็นเลิศด้านตลาดทุน จาก SET Awards 2021

5 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยมีนายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และนายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับ 3 รางวัลด้านความเป็นเลิศในธุรกิจ (Business Excellence) จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้แก่รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องในด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันตั้งแต่ปี 2019-2021 (SET Award of Honor) และรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม ด้านการควบรวมกิจการ (ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงิน จากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22.71 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สาธิต วิทยากร) มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company) มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล SET Awards 2021 ถูกจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทย รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดที่มีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปภายใต้สถานการณ์ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

…….

เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.kkpfg.com

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.เกียรตินาคินภัทร) เป็นหนึ่งในผู้นำของประเทศไทยด้านธุรกิจตลาดทุน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management)

ทั้งนี้ บล.เกียรตินาคินภัทรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.kkpfg.com

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ครอบคลุมธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com