ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. ร่วมประชุมประจำปีสหประชาชาติว่าด้วย “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ขับเคลื่อนร่วมกับบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. ร่วมประชุมประจำปีสหประชาชาติว่าด้วย “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ขับเคลื่อนร่วมกับบริษัทจดทะเบียน

27 พฤศจิกายน 2019


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)(ขวาสุด)

ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมประจำปีสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดย เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมบรรยายเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐไทย ในส่วนของ ก.ล.ต.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยนางสาววินิตา กุลตังวัฒนา ผู้อำนวยการ และนางสาวปราณี เล็กศรีสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมประจำปีสหประชาชาติว่าด้วย ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้ามีพิธีเปิดการประชุมโดย Ms. Michelle Bachelet ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน (United Nations High Commissioner for Human Rights) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR)

การประชุมประจำปีสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ถือเป็นเวทีการประชุมขององค์การสหประชาชาติสำหรับทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (multi-stakeholder) ที่ร่วมหารือเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินการในเรื่องนี้ของภาครัฐ และภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนกรอบหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลัก คือ การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) และการเยียวยา (Remedy)

การประชุมดังกล่าว ถือว่าเป็นการประชุมประจำปีที่ใหญ่ที่สุดการประชุมหนึ่งของสหประชาชาติ เนื่องด้วยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2,000 คน ซึ่งจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางและความท้าทายในการนำกรอบหลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัติและส่งเสริมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

สำหรับการดำเนินการของ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการลงนามในความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการในกรอบหลักการชี้แนะกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกได้เน้นเรื่องการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของกรอบหลักการชี้แนะฯ ด้วยมีความเชื่อมั่นว่า การที่ภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนตามกรอบหลักการชี้แนะฯ จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการและที่สำคัญการดำเนินการเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจะนำไปสู่เป้าหมายของความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

นอกจากนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ (National Action Plan) ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และการดำเนินการที่ต่อยอดหรือเสริมกับแผนปฏิบัติการระดับชาติดังกล่าว ตามที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ได้มีหนังสือเชิญให้เลขาธิการ ก.ล.ต. เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยถือเป็นเวทีแรกของ ก.ล.ต. ที่จะได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติในกรอบขององค์การสหประชาชาติในเรื่องนี้ และ ก.ล.ต. จะเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐที่จะช่วยขับเคลื่อนด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ต่อไป

หลังการนำเสนอบทบาทก.ล.ต.ต่อการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนรับทราบและนำกรอบคำแนะนำของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เลขาธิการ ก.ล.ต.ระบุว่า “ได้รับการชื่นชมว่าเป็นความริเริ่มที่ดีมากที่ก.ล.ต.ไทยได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้”