ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > “เงินติดล้อ” สนับสนุน โครงการกำลังใจ ในพระดำริฯพระองค์ภา สร้างโอกาส “เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” แก่ผู้ก้าวพลาด

“เงินติดล้อ” สนับสนุน โครงการกำลังใจ ในพระดำริฯพระองค์ภา สร้างโอกาส “เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” แก่ผู้ก้าวพลาด

8 กรกฎาคม 2019


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เงินติดล้อ ได้สนับสนุน “โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ร่วมสร้างโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดให้มีชีวิตหมุนต่อได้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ 2.การให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 3.การสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มผู้ก้าวพลาด

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่าการสนับสนุนโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เงินติดล้อ นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้’ ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้นในปี 2558 โดยมุ่งให้ความรู้พื้นฐานในการวางแผนและบริหารเงิน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะชีวิต (life skill) ที่จำเป็นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในระยะยาวแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมักมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ ขาดทักษะในการวางแผนการเงินซึ่งนำมาสู่ภาระหนี้สินและปัญหาหนี้นอกระบบ

สำหรับกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้ “โครงการกำลังใจ” นั้นทีมทำงานของเงินติดล้อได้ทำการลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดระยองและจันทบุรี อีกทั้งทำการทดลองสอนผู้ก้าวพลาดที่เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ จังหวัดตราด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ก้าวพลาดและนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม (activity-based learning) เพื่อให้การเรียนรู้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย

ทั้งนี้ กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินดังกล่าวมุ่งช่วยให้ผู้ก้าวพลาดทำความเข้าใจต้นทุนประเภทต่างๆ สามารถคำนวณหาต้นทุน คิดค้นวิธีในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร การเขียนแผนธุรกิจ และการบริหารค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับรายรับและการออมเงิน

โดยการอบรมจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกจะเป็นการจัดกิจกรรมหลักสูตร 1 วัน ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ก้าวพลาดโดยตรง และส่วนที่สองจะเป็นการจัดอบรม Train the Trainer หลักสูตร 2 วัน ให้ความรู้แก่ผู้คุมเรือนจำและผู้คุมประพฤติอาสาสมัคร เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ตลอดจนให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กลุ่มผู้ก้าวพลาดได้ โดยเงินติดล้อได้จัดเป็นโครงการนำร่อง ณ เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ จังหวัดตราด และเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับในปีนี้ และภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมแล้ว ทีมงานจะติดตามผลเพื่อนำมาประเมินหลักสูตรโดยรวมสำหรับการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

นอกจากการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพแล้ว เงินทุนในการประกอบอาชีพยังเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการมีประวัติเป็นผู้ต้องขัง อาจส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ เงินติดล้อจึงสร้างโอกาสด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่ผู้ก้าวพลาดโดยการให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเป็นทุนตั้งต้นให้แก่ผู้ก้าวพลาดที่มีแผนการประกอบอาชีพของตนเอง

สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มผู้ก้าวพลาดนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อมาใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานฝีมือของผู้ก้าวพลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ในปี 2558 โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย และการออมเพื่อการลงทุน รวมถึง วิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ และเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้า จนถึงปัจจุบัน เงินติดล้อได้นำความรู้สู่ 44 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมการอบรม 2,022 คน อาสาสมัครชาวเงินติดล้อ 796 คน และยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง