ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี ต่อเนื่องเป็นปีที่7

บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี ต่อเนื่องเป็นปีที่7

24 กรกฎาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัล Board of the Year Awards 2018

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัล Board of the Year Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 30,000 – 100,000 ล้านบาท จากนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการ Board of the Year Awards 2018

“Board of the Year Awards” เป็นรางวัลระดับประเทศที่มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในงาน National Director Conference 2019 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้