ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > “บางจาก” จับมือสมาคมดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน และเครือข่าย รวมพลัง “หยุดการชะล้างพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชา”

“บางจาก” จับมือสมาคมดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน และเครือข่าย รวมพลัง “หยุดการชะล้างพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชา”

19 มิถุนายน 2019


ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมดินโลก(ขวา)และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(ซ้าย)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมดินโลก (World Soil Association) กรมพัฒนาที่ดินและสถาบันปิดทองหลังพระฯ เปิดตัวโครงการ “Stop Soil Erosion, Save our Future” หรือ “หยุดการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยศาสตร์พระราชา” ที่ตำบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นตัวอย่างการบรรเทาภัยพิบัติภาวะโลกร้อน ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพดิน เพิ่มการกักเก็บน้ำในดินและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้เกษตรกร และเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมดินโลก ประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า ประเทศไทยพบพื้นที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินกว่า 108 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราส่วนการชะล้างพังทลายของดินของโลกและกลุ่มประเทศในเอเชียและแปซิฟิก การจัดงานวันดินโลก คณะกรรมการ Global Soil Partnership และ FAO จึงกำหนดให้ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ “Stop Soil Erosion, Save our Future” เพื่อช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาความแห้งแล้งและการขาดแคลนอาหารในระยะยาว ซึ่งปัญหานี้สามารถทำได้โดยใช้ศาสตร์พระราชา คือ การทำนาและคลองไส้ไก่ เพื่อกักเก็บน้ำและตะกอน การปลูกหญ้าแฝก ฝายชะลอน้ำ และป่า 5 ระดับ จากการดูพื้นที่แก่นมะกรูด ซึ่ง World soil Day กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

ด้านนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯมีส่วนร่วมชะลอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะสภาพภูมิอากาศ หรือโลกร้อน การขยายธุรกิจสู่พลังงานสีเขียว พร้อมพัฒนาธุรกิจ Bio Economy โดยในปีนี้ได้เข้าร่วมโครงการด้านดิน เพราะเห็นว่าเป็นแนวที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อน เพราะดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดชีวิต เป็นแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน หากดินเสื่อมภาพจะนำภัยพิบัติมาสู่ผู้คน โดยเฉพาะเกษตรกร

เนื่องในโอกาส 35 ปี บางจากฯ จึงเข้าร่วมโครงการ “หยุดการชะล้างพังทลายของดิน คืนชีวิตให้แก่นมะกรูด” ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กรมพัฒนาที่ดินและจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดินของเกษตรกรตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และยังป้องกันการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ทั้งนี้ จะน้อมนำศาสตร์พระราชาไปลงทำงานนำร่องกับ 4 ครอบครัว พื้นที่กว่า 20 ไร่ และทำในลักษณะโครงการวิจัย มีติดตามวัดผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้วางแผนกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์สำคัญ และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องจากการหยุดชะล้างหน้าดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน อย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีนี้

ด้านนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ กล่าวถึงความสำคัญของตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ว่า ในพื้นที่แก่นมะกรูดมีรถไถไม่น้อยกว่า 240 คัน การใช้เครื่องจักรไถพรวนหน้าดินในพื้นที่ลาดชันเพื่อทำไร่ กับการเผาหน้าดิน เป็นตัวเร่งการชะล้างพังทลายของดินให้รุนแรง ซึ่งพื้นที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเป็นป่าต้นน้ำและป่ารอยต่อป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อพื้นที่เดิมทำเพาะปลูกไม่ได้ ป่าก็เสี่ยงที่จะถูกบุกรุกเพิ่ม โครงการ “หยุดการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยศาสตร์พระราชา” นี้จะช่วยให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการบริหารจัดการพื้นที่ของตัวเองให้มีทั้งดินดี น้ำดี แล้วป่าก็จะกลับมา น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ได้อย่างดี

นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก กล่าวถึงโครงการนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและโลกในระยะยาว รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จึงถือเป็นภารกิจที่กรมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่