ThaiPublica > เกาะกระแส > ทอท. เดินหน้าประมูลดิวตี้ฟรี – พื้นที่เชิงพาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิ เลือกรายเดียว เปิดขายซอง 1 -18 เม.ย.นี้

ทอท. เดินหน้าประมูลดิวตี้ฟรี – พื้นที่เชิงพาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิ เลือกรายเดียว เปิดขายซอง 1 -18 เม.ย.นี้

29 มีนาคม 2019


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 หรือ “บอร์ด ทอท.” ได้มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายบริหาร ทอท. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งให้แนวทางในการคัดเลือก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐและผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1. โครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร แยกเป็น 2 สัญญา คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 สัญญา และท่าอากาศยานภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 สัญญา โดยให้กำหนดกรอบแนวทางในการคัดเลือกให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ (Brand Name) สามารถแข่งขันกับธุรกิจเดียวกันในตลาดโลกได้ และผลประโยชน์ตอบแทนรวมของทั้งสองสัญญาจะต้องไม่ต่ำกว่าที่ ทอท. ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

  2. โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สัมปทานแบบรายเดียว (Master Concession)

โดยคณะกรรมการ ทอท. ได้เน้นย้ำว่า “การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานของ ทอท. ที่จะต้องคำนึงถึงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

จากนั้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 “ทอท.” ได้ออกประกาศ 2 ฉบับผ่านเว็บไซด์ของทอท. ฉบับแรก ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และฉบับที่ 2 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำหรับการประมูลสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับล่าสุดนี้ ทอท.ยังคงหลักการเดิม คือ คัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพ มีองค์ความรู้ (knowledge) และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี เพียงรายเดียว เข้ามารับสัมปทานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2574 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน โดยมีกำหนดการดังนี้

 • เปิดขายเอกสารการยื่นข้อเสนอในราคาชุดละ 2,500,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – วันที่ 18 เมษายน 2562
 • นัดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 22 เมษายน 2562
 • นัดดูสถานที่ประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • กำหนดยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน เพื่อขอรับสิทธิการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในเวลา 9.00 – 11.00 น.และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทอท.กำหนด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
 • นำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอทางเทคนิคในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 • เปิดซองเสนอค่าตอบแทน และประกาศผลคะแนนสูงสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
 • โดยผู้ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือ เป็นนิติบุคคลหลายรายรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ กิจการร่วมลงทุน (Consortium) โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Firm) ของกิจการร่วมค้า หรือ กิจการร่วมลงทุนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลไทย มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท มีประสบการณ์บริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีประสบการณ์บริหารร้านค้าปลอดอากรในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

 • ทอท.เปิดคัดเลือกเอกชนรายเดียว ผูกขาดสัมปทานดิวตี้ฟรี – พื้นที่เชิงพาณิชย์ 10 ปี เปิดขายซอง 19 มี.ค.นี้
 • AOT ข้ามขั้นตอน! เปิดประมูลสัมปทานดิวตี้ฟรี 4 สนามบิน ก่อนคลังคลอด กม.ลูก – กำหนดกิจการที่เข้าข่ายปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ใหม่
 • นายกฯสั่ง “บอร์ดทอท.” ทบทวนประมูลดิวตี้ฟรี – รายเดียว ผูกขาด 4 สนามบิน
 • “อาคม” สั่ง AOT ชะลอประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบิน เคลียร์ปม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ – ทบทวนรูปแบบสัมปทานรายเดียว
 • คำต่อคำ! “นิตินัย” (ตอน1) : ติวสื่อ จั่วหัวข่าว เหตุเลือกโมเดลสัมปทานดิวตี้ฟรีรายเดียว – ระบุหลังเปิดเสรี pick-up counter เวลาผูกขาดดิวตี้ฟรีหมดลงแล้วจริงๆ
 • คำต่อคำ! คำถาม- คำตอบกับ“นิตินัย”(ตอนจบ) เหตุเลือกโมเดลสัมปทานดิวตี้ฟรีรายเดียว มั่นใจแจงชัดทุกประเด็นหากหักล้างฟังไม่ขึ้นพร้อมเดินหน้าประมูลทันที – ตั้งข้อสงสัยสื่อที่ตีข่าวนี้ถูกซื้อ
 • สมาคมผู้ค้าปลีกไทยหักล้าง ข้อมูล ทอท. กรณี “TOR ดิวตี้ฟรีรายเดียว รวบ 4 สนามบิน ” ทุกประเด็น ติงอย่าใช้เกณ์ “เอาคนที่ทำคะแนนไม่ดีรวมกับคนที่ทำคะแนนไม่ดี”
 • ส่วนการประมูลสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพ มีองค์ความรู้ และเชียวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างดี เพียงรายเดียว ในเข้ามาประกอบกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2574 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือนเช่นกัน โดยมีกำหนดการดังนี้

 • เปิดขายเอกสารการยื่นข้อเสนอในราคาชุดละ ชุดละ 2,500,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2562
 • นัดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
 • ดูสถานที่ประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน เพื่อขอรับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ฯวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบุติครบถ้วนตามที่ ทอท.กำหนด ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 • นำเสนอผลงาน (Presentation) วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.
 • เปิดซองเสนอค่าตอบแทน และประกาศผลคะแนนสูงสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
 • โดยผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอประกอบกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือ เป็นนิติบุคคลหลายรายรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ กิจการร่วมลงทุน (Consortium) โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Firm) ของกิจการร่วมค้า หรือ กิจการร่วมลงทุนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลไทย มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท มีประสบการณ์บริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประเภท Retail Business ร้านค้าจำหน่ายสินค้าและบริการ อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ ท่าอากาศยานในประเทศไทย มีขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น