ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > การจัดการปัญหาโลกยุคใหม่ที่มีความซับซ้อน ต้องใช้นวัตกรรม – เทคโนโลยี สร้างหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและสังคมที่เป็นธรรม

การจัดการปัญหาโลกยุคใหม่ที่มีความซับซ้อน ต้องใช้นวัตกรรม – เทคโนโลยี สร้างหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและสังคมที่เป็นธรรม

15 กุมภาพันธ์ 2019


เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดเวิร์กชอปอบรมด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย ให้กับนักวิชาการกฎหมายและผู้นำรุ่นใหม่ในไทยและภูมิภาคจากหลากหลายสาขาทั่วโลก ภายใต้หลักสูตร   “TIJ-IGLP Workshop for Scholars and Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy”  

การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาของสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ให้นักกฎหมายและนักนโยบายรุ่นใหม่ผู้ปฏิบัติงานจริง ได้มาร่วมกันระดมสมองเพื่อเกิดแนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆ ในการช่วยแก้ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือในด้านต่างๆ ผ่านมุมมองหลักนิติธรรมที่สอดแทรกอยู่ในทุกมิติของสังคม ซึ่งเป็นยุคที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาไปมาก สามารถที่จะนำไปช่วยพัฒนาสังคมให้เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปได้

โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีนักกฎหมายและผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมกว่า 140 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก จุดเด่นของหลักสูตรเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือการให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและศึกษากรณีจริงจากผู้เชี่ยวชาญในวงการต่างๆ เพื่อสร้างเป็นสนามทดลอง (Problem Labs) มีส่วนร่วมในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น และเสนอทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต โดยหยิบยกประเด็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชียมาหารือร่วมกัน

อาทิเช่น การเข้าถึงความยุติธรรม, ภัยคุกคามทางไซเบอร์,  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม, การต่อต้านคอร์รัปชัน, การส่งเสริมพลังสตรีในสังคม เป็นต้น  จุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือ การสอนหลักวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Policy Analytical Tool) เพื่อเพิ่มทักษะในการคิด วิเคราะห์ปัญหา กำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม

นอกจากนี้การบรรยายพิเศษในเวทีสาธารณะนี้ ได้ชี้ให้เห็นบทบาทสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักนิติธรรมและการสร้างสังคมที่เป็นธรรม ความสมดุลระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวนำกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมถึงความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ขาดระหว่างกฎหมายกับเทคโนโลยี

ขณะเดียวกันยังได้เน้นย้ำว่า การจัดการกับปัญหาในโลกยุคใหม่ที่มีความซับซ้อน อาทิ  ภัยคุกคามไซเบอร์, ความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้าง, การทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ  ต้องอาศัยพลังของสมาชิกทุกฝ่ายในสังคม ไม่ใช่แค่นักกฎหมายหรือผู้บังคับใช้กฎหมาย  รวมทั้งยังต้องเน้นใช้วิธีการใหม่ๆ และต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบนโยบาย เพื่อช่วยให้หลักนิติธรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด