ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลรธน.มีมติเอกฉันท์รับคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ ให้ชี้แจงใน7 วัน นัดพิจารณาอีกครั้ง 27 กพ. นี้

ศาลรธน.มีมติเอกฉันท์รับคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ ให้ชี้แจงใน7 วัน นัดพิจารณาอีกครั้ง 27 กพ. นี้

14 กุมภาพันธ์ 2019


ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/TSNParty/photos/pcb.393049888178686/393047998178875/?type=3&theater

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารข่าวเมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งรายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 โดยได้มอบหมายให้นายทะเบียนพรรค การเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพัฒนาในศาลรัฐธรรมนูญแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลและธรรมนูญในเวลา 12:40 น.

ต่อมาในวันเดียวกันเวลา 14.15 น. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสารชี้แจงว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ กกต.ให้มายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)​ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องไว้ในทางธุรการ และอยู่ระหว่างการตรวจคำร้อง โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเสนอคำร้องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.

ล่าสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภายหลังการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ กว่า 1 ชั่วโมง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าว ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 92 โดยจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องไม่เช่นนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 13:30 น.