ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท. สู่ดัชนี DJSI – Industry Leader กลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated

ปตท. สู่ดัชนี DJSI – Industry Leader กลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated

13 กันยายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า ปตท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล คือ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) ทำให้ในปีนี้ ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

“ปตท. จะเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยต้องเป็นองค์กร แห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน เราพร้อมทุ่มเทเพื่อความสุขของทุกคน บนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกด้าน พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน จนทำให้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องในครั้งนี้” นายชาญศิลป์ กล่าว

ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Dow Jones และ RobecoSAM โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับโลก รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน และมั่นใจว่าบริษัทได้รับการรับรอง ที่ผ่านการประเมินเป็นสมาชิก DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนได้