ThaiPublica > เกาะกระแส > “บิ๊กตู่”ใช้ ม.44 เด้ง “รมย์สิทธิ์” เลขาธิการป.ป.ง. นั่งผู้ตรวจราชการ สำนักนายกฯ

“บิ๊กตู่”ใช้ ม.44 เด้ง “รมย์สิทธิ์” เลขาธิการป.ป.ง. นั่งผู้ตรวจราชการ สำนักนายกฯ

14 สิงหาคม 2018


พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
ที่มาภาพ : www.amlo.go.th/

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 12/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตําแหน่ง

โดยที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารราชการที่เกิดขึ้น และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ พลตํารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราวลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558๒๕๕๘

ข้อ 2. ให้นายกรัฐมนตรี นําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือ พ้นจากตําแหน่ง ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 3. คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อนึ่ง พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร เดิมรับราชการอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งพลตำรวจตรี รมสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป.ป.ง. และได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง.ตามมติ ครม.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2561 ที่นี่