ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมต่อเนื่อง 3 ปี จากผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมต่อเนื่อง 3 ปี จากผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

25 สิงหาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 ให้แก่ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยในปีนี้ ปตท. ได้รับทั้งสิ้น 6 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมปีที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น และรางวัลนวัตกรรม ประเภทชมเชย

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เปิดเผยว่า รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า มอบให้แก่องค์กรของรัฐที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งรางวัลที่ ปตท. ได้รับในครั้งนี้ประกอบด้วย

“รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม” เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล 2 ประเภทคู่กัน คือ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในสร้างสมดุลของ ปตท. ทั้งในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ต้องดูแลประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันในฐานะบริษัทมหาชนที่บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ที่ผ่านมา ปตท. มุ่งมั่นทุ่มเทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Profit)

รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนโดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นำ ปตท. ได้รับต่อเนื่องมา 3 คน คือ 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และ 3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ซึ่ง ปตท. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรมีนโยบายและมีแผนการดำเนินงานชัดเจน มีกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน และมีโครงการที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งครั้งนี้ได้รับรางวัลจาก “โครงการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการ เกษตรด้วยพลังงานสะอาด” ในหลายพื้นที่ของประเทศ อาทิ ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ ต.คำแคน จ.ขอนแก่น ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี ต.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง

รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลใหม่ที่มอบให้รัฐวิสาหกิจคู่ความร่วมมือระหว่าง ปตท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อร่วมมือกันยกระดับการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ให้เข้าสู่มาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนารัฐวิสาหกิจไทยให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะจัดทำแผนดำเนินงานร่วมกันระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

รางวัลนวัตกรรม มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการได้จริง โดยในครั้งนี้ ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “The Soothsayer” ซึ่งเป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่ใช้สำหรับพยากรณ์ความเสียหายและพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

“ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ปตท. ทั้งหน่วยราชการ คู่ค้า พันธมิตร ลูกค้า และประชาชน ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ รางวัลที่ได้รับนับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและเป็นผลจากการทำงานอย่างทุ่มเทของบุคลากร ปตท. ทุกคน ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัท โดย ปตท. จะยืนหยัดในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน ตามความมุ่งมั่นที่จะเป็นสมบัติของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจตลอดไป” นายเทวินทร์ กล่าว