ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > CSRกสิกรไทยร่วมส่งมอบความอุ่น “แจกผ้าห่ม” เชื่อมมิติความยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุด

CSRกสิกรไทยร่วมส่งมอบความอุ่น “แจกผ้าห่ม” เชื่อมมิติความยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุด

7 กุมภาพันธ์ 2018


รอยยิ้มของผู้รับ

ลมหนาวที่พัดผ่านมา นอกจากจะนำความเย็นยะเยือกมาให้พี่น้องในพื้นที่ห่างไกลได้สัมผัสแล้ว ยังพัดพาโอกาสให้เราได้แสดงน้ำใจ ความรัก ความห่วงใยต่อกัน รวมทั้งโอกาสขององค์กรธุรกิจในการทำหน้าที่ที่มีความหมายในการดูแลสังคม ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ กิจกรรมที่ธนาคารกสิกรไทยและมหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในภาคเหนือที่จังหวัดน่านและลำปางจำนวน 3,600 ผืน และกิจกรรมมอบผ้าห่มผ่านเครือข่ายพนักงานจิตอาสาของธนาคารกสิกรไทยที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานอีก 400 ผืน

โครงการทั้ง 2 ส่วนนี้ มีนักศึกษาและพนักงานธนาคารในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมดูแลในการสำรวจและเลือกพื้นที่ห่างไกลที่ชาวบ้านประสบกับสภาพอากาศที่เย็นมาก มีความต้องการเครื่องกันหนาวอย่างแท้จริง จากนั้นธนาคารจึงลงพื้นที่ส่งมอบผ้าห่มให้นักเรียนและชาวบ้านได้อย่างตรงจุด ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นสะท้อนแนวคิดการทำงานซีเอสอาร์ ที่เป็น CSR after process บูรณาการภาพความยั่งยืนหลายมิติให้เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างน่าสนใจ…

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประชาชนที่มารอรับผ้าห่ม

ธนาคารช่วยเหลือประชาชน ในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการช่วยดูแลและส่งมอบความช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังขาดแคลนและได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อพี่น้องคนไทยหลายครอบครัวประสบภัยหนาว ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่สามารถทำได้อย่างทันท่วงที คือ การเร่งมอบผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

สร้างการมีส่วนร่วม

น้องๆนักศึกษาช่วยกันจัดเตรียมพาห่ม

ธนาคารส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ในท้องถิ่น โดยการให้นักศึกษาทุนฯ ของธนาคารที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นผู้นำในการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การเขียนโครงการ การเข้าสำรวจพื้นที่ การติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องที่ การจัดเส้นทางการขนถ่ายผ้าห่มเพื่อมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลในหลายพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นเดียวกับการให้พนักงานจิตอาสาร่วมสำรวจและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยหนาวด้วย

สร้างความผูกพัน

ที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เด็ก ๆ นักเรียนที่โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ก็รับมอบผ้าห่ม
โรงเรียนบ้านหนอง ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน

โครงการมอบผ้าห่มคลายหนาวนี้ช่วยส่งเสริมการสร้างความผูกพันระหว่างคนในท้องถิ่น ซึ่งหลายหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ของน้อง ๆ นักศึกษาทุนของธนาคาร ที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการช่วยเหลือคนในชุมชนและใกล้เคียง เกิดเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน ทั้งการเป็นแบบอย่างของผู้ไขว่คว้าโอกาสทางการศึกษา และการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมท้องถิ่นของตน เช่นเดียวกับการที่พนักงานจิตอาสาได้มีโอกาสดูแลชุมชนในพื้นที่ สร้างความผูกพันระหว่างชุมชน พนักงาน และธนาคารให้แนบแน่นขึ้น

การทำความดีนั้น นอกจากจะเกิดความรัก ความผูกพัน การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันแล้ว หากเราสามารถผนวกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นภาพเดียวกันได้ ผลแห่งการทำความดีจะหนุนเสริมให้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งแนวปฏิบัตินี้สะท้อนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของธนาคารกสิกรไทย ที่เรียกได้ว่า “ทำดี ทำทั้งที ทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด”

ผู้แทนธนาคารกสิกรไทยร่วมส่งมอบผ้าห่ม
พนักงานจิตอาสาส่งมอบผ้าห่ม
นักเรียนทุนเนชั่นส่งมอบผ้าห่ม