ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > EXIM BANK ให้กู้กลุ่มไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 2.2 พันล้าน สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรก

EXIM BANK ให้กู้กลุ่มไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 2.2 พันล้าน สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรก

7 สิงหาคม 2017


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนางสาวแคทลีน มาลีนนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด และบริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด และนายธวัชชัย เหลืองวรพันธ์ (ซ้ายสุด) กรรมการ บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวนรวม 2,257.50 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช กำลังการผลิตรวม 22.2 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

EXIM BANK ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน 2,257.50 ล้านบาทให้บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด และบริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นำไปใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช กำลังการผลิตรวม 22.2 MW

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนางสาวแคทลีน มาลีนนท์ และนายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการ บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด และบริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด และนายธวัชชัย เหลืองวรพันธ์ กรรมการ บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวนรวม 2,257.50 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช กำลังการผลิตรวม 22.2 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

การสนับสนุนของ EXIM BANK ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวลของประเทศไทย โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ซึ่งกำหนดเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ณ ปี 2579 ประเภทพลังงานชีวมวล จำนวนการผลิตติดตั้งรวม 5,570 MW เพื่อส่งเสริมและสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชนในการผลิตผลเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ไม้ยางพารา แกลบ ชานอ้อย ที่มีอยู่มากมายกลับมาสร้างคุณค่าและใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศโดยรวม

“โครงการที่ EXIM BANK สนับสนุนครั้งนี้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรกของกลุ่มบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันโครงการของกลุ่มบริษัทเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด EXIM BANK จึงเล็งเห็นในศักยภาพของบริษัทและพร้อมสนับสนุนการขยายโครงการลงทุนของบริษัทในการพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ในการสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย” นายพิศิษฐ์กล่าว