ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิดรายชื่อบริษัททัวร์ถูกถอนใบอนุญาต-ขึ้นบัญชีดำ-ถอนใบอนุญาตชั่วคราว ห้ามทำธุรกิจ 5 ปี

เปิดรายชื่อบริษัททัวร์ถูกถอนใบอนุญาต-ขึ้นบัญชีดำ-ถอนใบอนุญาตชั่วคราว ห้ามทำธุรกิจ 5 ปี

8 เมษายน 2017


นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงกรณีที่นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 874 รายว่า เรื่องนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยแยกประเด็นความผิดออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 18 ราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา 16 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 กล่าวคือ ขาดคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในเรื่องการถือสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ และต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 คำสั่งเพิกถอนประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 35 ราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เป็นกรณีที่บริษัทเคยถูกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมาแล้ว แต่ถูกนายทะเบียนมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งพักใช้ครั้งแรก

กลุ่มที่ 3 คำสั่งเพิกถอนประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 6 ราย เนื่องจาก ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีการประพฤติหรือปฏิบัติการอันเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยวอย่างร้ายแรง โดยนายทะเบียนได้ตักเตือนและสั่งระงับหรือให้แก้ไขแล้ว แต่ไม่ดำเนินการ

ความผิดทั้ง 3 กลุ่มนี้ ส่งผลให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้อีก เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพิกถอน (รายชื่อบริษัททัวร์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามประกอบธุรกิจ 5 ปี)

กลุ่มที่ 4 คำสั่งเพิกถอนประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 815 ราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา 46 (2) และมาตรา 35 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพราะการไม่ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจนำเที่ยวจนพ้นกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้ว

ความผิดกรณีนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สามารถมายื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ใหม่ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่กรมการท่องเที่ยวและสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา (รายชื่อบริษัททัวร์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

“ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักท่องเที่ยว ก่อนการเลือกใช้บริการนำเที่ยวจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ตรวจสอบว่าท่านได้เลือกใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยตนเองที่ www.tourism.go.th หรือ Call Center 0 2-401-1111” นายพงษ์ภาณุกล่าว