ฟังก์ชั่นให้รายงานว่าเนื้อหาเป็น “ข่าวปลอม” และการติดป้ายว่าเนื้อหา “มีปัญหา” บนเฟซบุ๊ก

ฟังก์ชั่นให้รายงานว่าเนื้อหาเป็น "ข่าวปลอม" และการติดป้ายว่าเนื้อหา "มีปัญหา" บนเฟซบุ๊ก

ฟังก์ชั่นให้รายงานว่าเนื้อหาเป็น “ข่าวปลอม” และการติดป้ายว่าเนื้อหา “มีปัญหา” บนเฟซบุ๊ก