ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาล ปค. ไม่รับคำร้อง “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ขอพิจารณา “คดีคลองด่าน” ใหม่ – เหตุไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง

ศาล ปค. ไม่รับคำร้อง “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ขอพิจารณา “คดีคลองด่าน” ใหม่ – เหตุไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง

25 พฤษภาคม 2016


ศาลปกครองกลาง มีคำสั่ง “ไม่รับคำฟ้อง” ที่นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับพวก ยื่นขอให้พิจารณาพิพากษาคดีค่าโง่คลองด่านใหม่ เพราะถือว่าไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีดังกล่าวโดยตรง ที่มาภาพ: http://www.matichon.co.th/news/71846

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ศาลปกครอง องค์คณะตุลาการศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่ง “ไม่รับคำร้อง” กรณีที่นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับพวก รวม 7 คน ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 791/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 18, 20902/2555 ที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จ่ายค่าเสียหายให้กับกิจการร่วมค้า NVPSKG กรณียกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่ อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ (โครงการคลองด่าน) หรือที่เรียกกันว่า “คดีค่าโง่คลองด่าน” ใหม่ รวมทั้งขอให้งดการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวไว้จนกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีใหม่จะแล้วเสร็จ

โดยคำร้องระบุว่า หลังจากศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้ คพ. จ่ายค่าเสียหายให้กับกิจการร่วมค้า NVPSKG ผู้ร้องทั้ง 7 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกเลิกสัญญาโครงการคลองด่าน ก็ถูกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และอาจจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการยกเลิกสัญญาโครงการคลองด่าน ผู้ร้องทั้ง 7 คน จึงถือเป็น “ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบ” จากคำพิพากษาคดีดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ร้องทั้ง 7 คน ยังอ้างว่า ได้มี “พยานหลักฐานใหม่” ซึ่งศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดไม่ได้หยิบมาพิจารณา ที่อาจทำให้สาระสำคัญในคดีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย

  1. คดีฉ้อโกง ที่ศาลแขวงดุสิตตัดสินให้กิจการร่วมค้า NVPSKG มีความผิด กรณีไม่แจ้งต่อ คพ. ว่า บริษัท นอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำเสีย ตามคุณสมบัติของ TOR ในการเข้าร่วมประมูลโครงการคลองด่านจาก คพ. ได้ถอนตัวก่อนทำสัญญา
  2. คดีทุจริต ที่ศาลอาญาตัดสินให้จำคุกนายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดี คพ. (ผู้ทำสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า NVPSKG ทำโครงการคลองด่าน) กับพวก รวม 3 คน เป็นเวลา 20 ปี โดยส่วนหนึ่งของคำพิพากษาระบุว่า การที่ คพ. ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า NVPSKG ให้ทำโครงการคลองด่าน หลังจากบริษัทนอร์ธเวสต์ฯ ถอนตัว ทำให้สัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้น”

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของผู้ร้องทั้ง 7 คน ยังไม่เกินกรอบเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิพากษาใหม่

อย่างไรก็ตาม องค์คณะตุลาการศาลปกครองได้มีคำสั่ง “ไม่รับคำฟ้อง” ดังกล่าว เนื่องจากผู้ร้องทั้ง 7 คน “ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” และ “หากได้รับความเดือดร้อนเสียหายก็มิใช่ผลโดยตรงจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด”

“เหตุที่อ้างมาในคำร้อง จึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ร้องทั้ง 7 คน เป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจถูกกระทบโดยตรงจากผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ ตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เมื่อไม่อาจรับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณาได้ จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำของดการบังคับคดีตามมาตรา 292 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่อย่างใด” คำสั่งขององค์คณะตุลาการศาลปกครองกลางระบุ

สำหรับผู้ร้องทั้ง 7 คนประกอบด้วย 1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ อดีตอธิบดี คพ. 3. นายสิรภพ ดวงสอดศรี 4. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ 5. นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ 6. นายธิติ กนกทวีฐากร และ 7. นายยงยุทธ ศรีสัตยาชน (ผู้ร้องที่ 3-7 เป็นอดีตประธานและกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารสัญญาโครงการคลองด่าน)

(อ่าน ย้อนรอย “ค่าโง่คลองด่าน”)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติให้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีส่วนได้เสีย ไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางให้พิจารณาพิพากษาคดีค่าโง่คลองด่านใหม่ โดยอ้าง “พยานหลักฐานใหม่” คือคำพิพากษาของศาลอาญาที่ตัดสินให้จำคุกนายปกิตกับพวกเป็นเวลา 20 ปี

“วิษณุ” เชื่อให้คลังฟ้อง ศาลรับแน่ เพราะเข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย กล่าวหลังจากศาลปกครองไม่รับคำฟ้องขอให้พิจารณาพิพากษาคดีคลองด่านใหม่ ว่า ก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านที่คลองด่านไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ปรากฎว่าศาลก็ไม่รับคำร้องเช่นกันเนื่องจากถือว่าไม่ได้มีส่วนได้เสีย ต่างกับที่ ครม. จะให้กระทรวงการคลังไปร้อง ที่มีส่วนได้เสียตามมาตรา 75 ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างแน่นอน เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับกิจการร่วมค้า NVPSKG ที่สื่อเรียกกันว่า ค่าโง่ ทั้งนี้ เดิมคิดกันว่าจะให้ คพ. เป็นผู้ยื่นคำร้อง แต่คิดไปคิดมาก็แปลกๆ เพราะ คพ. เพิ่งแพ้คดีในศาลปกครองทั้ง 2 ศาล ที่สุด จึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ฟ้อง

เมื่อถามว่า นายประพัฒน์ออกมาเรียกร้องอยู่ตลอดว่า การยกเลิกสัญญาโครงการคลองด่าน เป็นการรักษาประโยชน์ให้กับชาติ เหตุใดถึงต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดด้วย รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรบ้าง เพราะต่อไปอาจไม่มีใครที่กล้ายกเลิกสัญญากับเอกชน แม้อาจพบว่ามีการทุจริต นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว เห็นวิธีที่จะช่วยเหลืออยู่บ้าง แต่คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการก่อน รัฐบาลจะขอประสานเป็นการภายใน น่าจะดีกว่ามาประกาศออกสื่อว่าจะทำอย่างไร

เมื่อถามว่า นายมั่น พัทโนทัย คนสนิทของนายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาเปิดเผยว่ามีข้อมูลใหม่ในคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินให้จำตุกนายวัฒนาเป็นเวลา 10 ปี จนนายวัฒนาต้องหนีออกนอกประเทศ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนก็ติดตามสิ่งที่นายมั่นพูดจากสื่ออยู่ แต่มองไม่เห็นว่าจะไปรื้อฟื้นคดีที่ศาลฎีกาฯ ตัดสินจบไปแล้วได้อย่างไร หากจะถามว่ามีช่องทางหรือไม่ ตนขอปฏิเสธที่จะตอบคำถาม เพราะไม่อยากตอบอะไรที่เป็นการผูกมัด