ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สสส. ยกเลิกงบสวดมนต์ข้ามปี 2558 – เปิดแผนสื่อสารการตลาดปี ’59 ใช้งบเกือบ 400 ล้าน

สสส. ยกเลิกงบสวดมนต์ข้ามปี 2558 – เปิดแผนสื่อสารการตลาดปี ’59 ใช้งบเกือบ 400 ล้าน

24 ธันวาคม 2015


ตามที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้นำเสนอข่าวการอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และไม่โปร่งใส ซึ่งหนึ่งในนั้นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุคือ การให้เงินอุดหนุนโครงการสวดมนต์ข้ามปีในปี 2557 วงเงิน 33.45 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างจัดงานและประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 23.19 ล้านบาท โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ช่วยสร้างเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการลดการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชาชนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน สสส.

หลังจากมีการนำเสนอข่าวนี้ไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะ 8 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ประธานกรรมการ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาแผนพัฒนาและแผนการใช้งบประมาณฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมในปี 2559 โดยใช้งบประมาณ 395 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 จำนวน 402 .95 ล้านบาท วงเงินปี 2559 ที่ลดลงเป็นเพราะ สสส. ไม่มีนโยบายจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (ปี 2557 ใช้เงินไป 33 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้ฝ่ายสื่อสารการตลาดควรนำเสนอแยกงบประมาณวางแผนสื่อออกมาต่างหาก เพื่อให้เห็นรายละเอียดของงบประมาณในส่วนอื่นๆ และวิเคราะห์งบประมาณการพัฒนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรพิจารณาใช้ชื่อหัวข้องบประมาณให้เหมาะสมและไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด เช่น งบประมาณวางแผนสื่อ ซึ่งตามความจริงคืองบประมาณจัดซื้อช่องทางสื่อสาร เป็นต้น หรือเสนอให้มีหมายเหตุ แจ้งความหมายของแต่ละหัวข้องบประมาณ และให้นำเสนอรายละเอียดการจัดทำแผนจัดซื้อช่องทางการสื่อสารมาเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป

งบสื่อสารการตลาดสสส.

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้ฝ่ายสื่อสารการตลาดฯ ชี้แจงงบพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพและพันธมิตร ซึ่งระบุว่าฝ่ายสื่อสารการตลาดฯสร้างพันธมิตรกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งจะมีการทำสัญญาความร่วมมือระยะ 2-3 ปีต่อครั้ง ในปี 2559 ยังไม่มีการสร้างพันธมิตรเพิ่ม ทำให้งบประมาณในส่วนนี้ขึ้นลงไม่เท่ากันทุกปี

ขณะเดียวกัน มีวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานสื่อสารรณรงค์ภายใต้แผนสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม โดยนางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ได้เสนอชื่อ 1) ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นประธานกรรมการ 2) ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี 3) อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว 4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการตลาดเพื่อสังคม เป็นกรรมการ และ 5) นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ กรรมการและเลขานุการ และที่ประชุมเสนอให้ฝ่ายสื่อสารการตลาดฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับทิศทางไม่ให้ซ้ำเดิม เพื่อให้ได้รับคำแนะนำใหม่อยู่เสมอ ซึ่งในวาระนี้ ศ. ดร.วิลาศ วูวงศ์ มีมติไม่เห็นด้วยตามที่เสนอ

ส่วนวาระการประชุมอื่นๆ ที่ประชุมมีการเสนอให้ สสส. จัดเก็บสถิติและแสดงสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณที่ให้กับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในแต่ละปี รวมทั้งรายงานผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินแผนงานและโครงการต่างๆ ของ สสส. รวมทั้งภาคีเครือข่าย ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสและความคุ้มค่าในการสนับสนุนงบประมาณของ สสส.(ดูรายงานการประชุม)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร คณะ 8 ที่เข้าประชุมเมื่อ 29 ตุลาคม 2558
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร คณะ 8 ที่เข้าประชุมเมื่อ 29 ตุลาคม 2558