ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > กางบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ 120 แห่ง “ปตท. เยอะสุด 37 บริษัท” – ดีเดย์ 17 ตค.รายงานผลบริษัทไหนอยู่หรือยุบ

กางบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ 120 แห่ง “ปตท. เยอะสุด 37 บริษัท” – ดีเดย์ 17 ตค.รายงานผลบริษัทไหนอยู่หรือยุบ

9 ตุลาคม 2015


หลังจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือ “ซูเปอร์บอร์ด” ขีดเส้นตายในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยสั่งให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง ทบทวนสถานภาพของบริษัทลูกในเครือที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้ว โดยให้รายงานผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดและนำเสนอ คนร. ทราบภายใน 3 เดือน ทั้งนี้หากมีผลการดำเนินงานขาดทุนแต่จำเป็นต้องคงอยู่ต่อไป จะต้องเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 17 ตุลาคมนี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เหตุผลของคำสั่งดังกล่าวว่า เนื่องจากรัฐวิสาหกิจหลายแห่งในอดีตมีการตั้งบริษัทลูกโดยไม่มีการดำเนินการอย่างรอบคอบ ทำให้มีผลประกอบการขาดทุนมาจนทุกวันนี้ ที่ประชุมจึงเห็นว่าต่อไปนี้ต้องมีการดูแลในเรื่องนี้ด้วย โดยต้องมีแผนการทำงานที่ชัดเจนมาเสนอ

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก สคร. ระบุว่ารัฐวิสาหกิจทั้งหมด 56 แห่ง มี 26 รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งบริษัทลูก 120 แห่ง โดยถือหุ้นเกินกว่า 25% และบริษัทลูกทั้งหมดนี้มีบริษัทที่กำไร 60 แห่ง ขาดทุนตั้งแต่ 1-2 ปี 33 แห่ง, ขาดทุนต่อเนื่องกัน 3 ปี 12 แห่ง และอยู่ระหว่างการชำระบัญชีหรือพิทักษ์ทรัพย์ 15 แห่ง

เมื่อแยกตามประเภทรัฐวิสาหกิจ มีรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 21 แห่ง ที่จัดตั้งบริษัทลูกจำนวน 96 แห่ง มีกำไร 47 แห่ง, ขาดทุนตั้งแต่ 1-2 ปี 28 แห่ง , ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี 12 แห่ง และ กำลังชำระบัญชีหรือพิทักษ์ทรัพย์ 9 แห่ง ขณะที่ รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินมี 5 แห่ง จัดตั้งบริษัทลูก 24 แห่ง

แต่ถ้าแยกรายสาขาของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน พบว่ารัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน 5 แห่ง มีการจัดตั้งบริษัทลูกมากที่สุด 44 แห่ง, สาขาสื่อสาร 4 แห่ง จัดตั้งบริษัทลูก 19 แห่ง, สาขาขนส่ง 3 แห่ง จัดตั้งบริษัทลูก 11 แห่ง, สาขาสาธารณูปการ 4 แห่ง จัดตั้งบริษัทลูก 6 แห่ง, สาขาเกษตร 1 แห่ง จัดตั้งบริษัทลูก 3 แห่ง, สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 1 แห่ง จัดตั้งบริษัทลูก 7 แห่ง, สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 1 แห่ง จัดตั้งบริษัทลูก 1 แห่ง และสาขาสังคมและเทคโนโลยี 2 แห่ง จัดตั้งบริษัทลูก 6 แห่ง

บริษัทลูก 26 รัฐวิสาหกิจ

ปตท. มีบริษัทลูกสูงสุด 37 แห่ง

ทั้งนี้มีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 7 แห่ง มีบริษัทลูก 72 แห่ง ได้แก่

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2557 มีการจัดตั้งบริษัทลูกมากที่สุด 37 บริษัท แบ่งเป็นธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 1 แห่ง, ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 7 แห่ง, ธุรกิจน้ำมัน 10 แห่ง, ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ 2 แห่ง, ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 1 แห่ง, ธุรกิจปิโตรเคมี 7 แห่ง, ธุรกิจการกลั่น 4 แห่ง, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 2 แห่ง และธุรกิจอื่นๆ 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีบริษัทลูกที่ ปตท. ถือหุ้นต่ำกว่า 25% เพิ่มเติมอีก 6 แห่ง(คลิกที่ภาพ)

บริษัทลูกในเครือปตท.
บริษัทลูกในเครือปตท.

2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีบริษัทลูกจำนวน 9 แห่ง แบ่งเป็นธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต 4 แห่ง (1 แห่ง อยู่ระหว่างฟ้องร้องให้เลิกกิจการ และอีกแห่งถูกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขีดชื่อเป็นบริษัทร้างและอยู่ระหว่างการบอกเลิกสัญญาผู้ถือหุ้นจากบริษัทแม่), ธุรกิจทำการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ DIGITAL AMPS 800 BAND A 1 แห่ง, ธุรกิจทำการตลาดบริการสื่อสารข้อมูล 1 แห่ง, ธุรกิจบริการให้เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ 1 แห่ง, ธุรกิจให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 1 แห่ง (อยู่ระหว่างเลิกกิจการ) และธุรกิจติดตั้งสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทาง 1 แห่ง ทั้งนี้ ผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2556 ขาดทุนสุทธิรวมกัน 261.39 ล้านบาท และมีกำไรเพียง 2 แห่งเท่านั้น โดยทำกำไรได้รวมกัน 2.16 ล้านบาท

3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีบริษัทลูก 7 แห่ง แบ่งเป็นธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card 1 แห่ง, ธุรกิจให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ 2 แห่ง, ธุรกิจดูแลโครงข่ายและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย 1 แห่ง, ธุรกิจโทรคมนาคม 1 แห่ง, ธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป 1 แห่ง และธุรกิจประกอบกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ของกิจการ 1 แห่ง

4. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) มีบริษัทลูก 2 แห่ง แบ่งเป็นธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 1 แห่ง และธุรกิจผลิตรายการวิทยุ จัดคอนเสิร์ต ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเพลง รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง

5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทลูก 2 แห่ง แบ่งเป็นธุรกิจกิจการโรงแรม 1 แห่ง และธุรกิจให้บริการคลังสินค้า บริการในลานจอดอากาศยาน และบริการช่างอากาศยาน 1 แห่ง

6) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทลูก 8 แห่ง แบ่งเป็นธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการสำรองที่นั่งโดยสารและบริการเดินทางอื่นๆ ให้กับตัวแทนจำหน่าย 1 แห่ง, ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ 1 แห่ง, ธุรกิจบริหารจัดการเรื่องบุคลากรให้กับบริษัทฯ 1 แห่ง, ธุรกิจบริการฝึกอบรมด้านการบิน 1 แห่ง, ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 1 แห่ง, ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 2 แห่ง, ธุรกิจครัวการบิน 1 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทลูกที่การบินไทยถือหุ้นไม่ถึง 25% หรือถือหุ้นผ่านบริษัทลูกแห่งอื่นและมีอำนาจควบคุมอีก 3 แห่ง แบ่งเป็นธุรกิจคลังเชื้อเพลิงและบริการเติมเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องบิน 1 แห่ง, ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 1 แห่ง และธุรกิจบริการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว 1 แห่ง (ถือหุ้นผ่านธุรกิจบริหารจัดการเรื่องบุคลากรให้กับบริษัทฯ)

7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทลูก 14 แห่ง แบ่งเป็นธุรกิจประกันภัย 2 แห่ง, ธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง 2 แห่ง, ธุรกิจบัตรเครดิต 1 แห่ง, ธุรกิจหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน 3 แห่ง, ธุรกิจบริการ 3 แห่ง, ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสี ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3 แห่ง (นอกจากนี้ยังมีบริษัทลูกที่ธนาคารกรุงไทยถือหุ้นต่ำกว่า 25% เพิ่มเติมอีก 7 แห่ง)