ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > ออมสินพักหนี้ครู เปิดลงทะเบียน 6-31 ก.ค.58 – 2,270 ราย ติดหนี้แบงก์เกิน 3 เดือน กว่าพันล้าน

ออมสินพักหนี้ครู เปิดลงทะเบียน 6-31 ก.ค.58 – 2,270 ราย ติดหนี้แบงก์เกิน 3 เดือน กว่าพันล้าน

7 กรกฎาคม 2015


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำโครงการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฉพาะที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินที่ไม่สามารถชำระเงินกู้ให้กับธนาคาร โดยธนาคารจะเปิดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาดังกล่าวมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ผ่านต้นสังกัด เพื่อรับรองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

สำหรับมาตรการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาของธนาคารออมสินแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มที่อยู่ในขั้นวิกฤต ได้แก่ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้อง ถูกดำเนินคดี หรือถูกบังคับคดี ขาดความสามารถในการชำระหนี้จากสาเหตุที่จำเป็น หรือ เป็นลูกหนี้ที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน โดยธนาคารจะชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือ บังคับคดีไม่เกิน 3 ปี (มีระยะเวลาฟ้องคดีเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในระหว่างนี้จะมีการพักชำระดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 3 ปี แต่ต้องชำระหนี้เงินต้น เมื่อครบ 3 ปีให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป

2.กลุ่มลูกหนี้ใกล้วิกฤต ได้แก่ ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกัน (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2558) ทางธนาคารจะให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ หลังจากนั้นเมื่อครบ 2 ปี ให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป

3 กลุ่มลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 12 งวดติดต่อกัน สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน

4 กลุ่มลูกหนี้ปกติ คือลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ผิดนัดชำระ และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ธนาคารฯ ให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี แต่ต้องชำระดอกเบี้ย

สินเชื่อสวัสดิการครู

ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันเงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยลูกหนี้ต้องยินยอมให้กรมบัญชีกลางหักเงินเดือนชดใช้หนี้ให้ธนาคารออมสิน และการปรับโครงสร้างหนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และที่สำคัญที่สุดคือลูกหนี้ต้องทำข้อตกลงกับธนาคารว่าจะไม่สร้างภาระหนี้เพิ่มกับสหกรณ์ออมทรัพย์อีก โดยให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของลูกหนี้ที่มีกับสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการนี้ ลูกหนี้ทุกรายต้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นและรับรอง ก่อนยื่นลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยธนาคารออมสินจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลของลูกหนี้กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะต้องแจกแจงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อส่งเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณากลั่นกรอง ก่อนคืนให้ธนาคารออมสินพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไป หากลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการนี้แล้วไม่ชำระหนี้ตามเงื่อนไข 2 งวดติดต่อกัน ลูกหนี้จะต้องกลับเข้าสู่เงื่อนไขและกระบวนการตามสัญญาเดิม

อนึ่ง จากฐานข้อมูลของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 42,981 คน คิดเป็นวงเงินรวม 27,159 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื่อพัฒนาชีวิตครู 31,336 คน วงเงิน 25,793 ล้านบาท 2. โครงการสินเชื่อวิทยฐานะ 11,645 คน วงเงิน 1,366 ล้านบาท เบื้องต้นมีคุณครู 2,270 คน ค้างชำระหนี้ธนาคารออมสินเกิน 3 เดือนขึ้นไป คิดเป็นวงเงิน 1,081 ล้านบาท