ThaiPublica > เกาะกระแส > “ประยุทธ์” ใช้ ม.44 เด้ง ขรก.เอี่ยวทุจริตล็อตสอง 71 คน โยก “สุวัตร” ปลัด ทท. เข้ากรุสำนักนายกฯ – “วินัย สวัสดิวร สปสช.- ชนม์สวัสดิ์” โดนด้วย

“ประยุทธ์” ใช้ ม.44 เด้ง ขรก.เอี่ยวทุจริตล็อตสอง 71 คน โยก “สุวัตร” ปลัด ทท. เข้ากรุสำนักนายกฯ – “วินัย สวัสดิวร สปสช.- ชนม์สวัสดิ์” โดนด้วย

25 มิถุนายน 2015


นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ซึ่งออกมาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557

สาระสำคัญ ก็คือ การใช้อำนาจพิเศษโยกย้ายหรือพักงานข้าราชการหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการทุจริต จำนวน 71 คน

– ให้นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ทท.) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี

– ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 (ข้าราชการ จำนวน 21 คน) ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ทั้งนี้ นายกฯจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราวก็ได้

โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

– ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 2 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. จำนวน 7 คน) กลุ่มที่ 3 (นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. จำนวน 17) และกลุ่มที่ 4 (นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล จำนวน 18 คน) ระงับการปฏิบัติราชการใน อปท.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายก อบจ.สมุทรปราการ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี ฯลฯ

– ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 5 (ข้าราชการ อปท. จำนวน 7 คน) ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่ อปท.นั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดแต่ต้องมิใช่ อปท.ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ และให้ผู้ว่าฯ หรือผู้ที่ผู้ว่าน มอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

คำสั่งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

(ดูรายชื่อข้าราชการหรือผู้บริหาร อปท.ที่ถูกโยกย้ายหรือพักงานทั้ง 71 คน)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ พล.อ. ประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ในลักษณะนี้ หลังจากเคยออก คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2558 โยกย้ายหรือพักราชการข้าราชการหรือผู้บริหาร อปท.ที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการทุจริต จำนวน 45 คน