ThaiPublica > เกาะกระแส > “ประยุทธ์” ใช้ ม.44 พักงานข้าราชการ 45 คน หลังถูกตรวจสอบเอี่ยวโกง มีระดับ “ซี 11-ซี 10” เพียบ

“ประยุทธ์” ใช้ ม.44 พักงานข้าราชการ 45 คน หลังถูกตรวจสอบเอี่ยวโกง มีระดับ “ซี 11-ซี 10” เพียบ

15 พฤษภาคม 2015


“ประยุทธ์” ใช้ ม.44 พักงานข้าราชการ 45 คน ที่ถูกตรวจสอบพัวพันทุจริต มีระดับ “ซี 11-ซี 10” เพียบ  พ่วงเปิดกรุสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก 100 อัตรา ไว้รอรับ

580515prayuth
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาภาพ : http://www.tnamcot.com/tag/prayuth/

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว

มีสาระสำคัญคือ โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐหลายรายอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มูลกรณีเป็นเรื่องกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทำให้เสียหายแก่ทางราชการหรือทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด แต่บางเรื่องมีการกระทำเป็นขบวนการ การตรวจสอบจึงใช้เวลานาน และบางเรื่องไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเท่าที่ควรดังที่หน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวได้แจ้งให้ คสช.และรัฐบาล ทราบมาเป็นลำดับ

พล.อ. ประยุทธ์ จึงใช้อำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 กำหนดกรอบอัตราชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 100 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลจำนวน 2 กลุ่ม (1) ข้าราชการที่ถูกสั่งพักราชการตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับนี้ กรณีที่เป็นข้าราชการหรืออยู่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือในบัญชีรายชื่อซึ่งหัวหน้า คสช.อาจประกาศเพิ่มเติมอีก และ (2) ผู้ซึ่งมิได้อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ แต่ ครม.ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกฯ

นอกจากนี้ ยังสั่งพักราชการข้าราชการจำนวน 45 คน ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้า คสช.นี้ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ (24 ราย) และ กลุ่มที่ 2 หน่วยงานอื่นของรัฐ (1 ราย)

ให้ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราวก็ได้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งข้อนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

กลุ่มที่ 3 นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (14 ราย) และ กลุ่มที่ 4 นายกเทศมนตรี (3 ราย)

ให้ระงับการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

กลุ่มที่ 5  ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3 ราย)

ให้ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดแต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

สำหรับรายชื่อข้าราชการซึ่งถูกพักงานตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับนี้ที่น่าสนใจ มีหลายคนเป็นถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ระดับซี 10 (รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดีกรม) ไปจนถึงซี 11 (ปลัดกระทรวง) อาทิ นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ว่าที่ ร.ต. อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายพัฒนา ชาติกฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษา, นายสาธิต รังคศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.), พล.ต.ท. สุรพล ทวนทอง จเรตํารวจ เป็นต้น

(ดู รายชื่อข้าราชการ จำนวน 45 คนที่ถูกพักราชการตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 16/2558)