ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษา”อภินันท์ ตันมา” พ้นตำแหน่งนายกเทศมนตรี ต.แม่คำมี จ.แพร่ – เว้นวรรค 5 ปี – จำคุก 8 เดือน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษา”อภินันท์ ตันมา” พ้นตำแหน่งนายกเทศมนตรี ต.แม่คำมี จ.แพร่ – เว้นวรรค 5 ปี – จำคุก 8 เดือน

2 เมษายน 2015


ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งลงโทษนายอภินันท์ ตันมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ้นจากตำแหน่ง เว้นวรรคทางการเมือง 5 ปี และจำคุก 8 เดือน

นายสรรเสริญ พลเจียก ที่มาภาพ : http://img.tnews.co.th/tnews_1416495910_1740.jpg
นายสรรเสริญ พลเจียก ที่มาภาพ : http://img.tnews.co.th/tnews_1416495910_1740.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2558 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม. 27/2557 พิพากษาให้นายอภินันท์ ตันมา พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย และห้ามมิให้นายอภินันท์ ตันมา ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย และมีความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ให้จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวม 4 กระทง เป็นจำคุก 8 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ

เนื่องจากนายอภินันท์ ตันมา เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานภาพของนายอภินันท์จึงเป็นผู้นำชุมชน ต้องประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน แต่นายอภินันท์กลับละเลย ไม่ใส่ใจต่อหน้าที่อันสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ทำให้ระบบการตรวจสอบขาดประสิทธิภาพ เป็นช่องทางให้เกิดประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้นายอภินันท์ ตันมา ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งล่าช้า 399 วัน โดยไม่แนบเอกสารประกอบและไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 2 กรณีคือ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี กับกรณีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมี ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนนายอภินันท์ ถึง 3 ฉบับ และยังโทรศัพท์และส่งโทรสารแจ้งนายอภินันท์ให้มายื่นบัญชีกับยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องหลายครั้ง นายอภินันท์ทราบแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติม และไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีเข้ารับตำแหน่ง ครั้งที่ 2