ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ลุ้นนโยบายภาษีมรดก-ภาษีทรัพย์สิน เมื่อ ครม.ประยุทธ์ 33 คน ครองที่ดิน-มรดก 297 แปลง เทียบ ครม. “อภิสิทธิ์ 1” 962 แปลง ครม. “ยิ่งลักษณ์ 1” 703 แปลง

ลุ้นนโยบายภาษีมรดก-ภาษีทรัพย์สิน เมื่อ ครม.ประยุทธ์ 33 คน ครองที่ดิน-มรดก 297 แปลง เทียบ ครม. “อภิสิทธิ์ 1” 962 แปลง ครม. “ยิ่งลักษณ์ 1” 703 แปลง

3 พฤศจิกายน 2014


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีทั้ง 33 ราย รวม 35 ตำแหน่ง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า คณะรัฐมนตรีทั้ง 33 คนมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินรวมกันมูลค่า 6,015.72 ล้านบาท

โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 18.66 ล้านบาท ส่วนผู้ที่มีทรัพย์สินสูงที่สุดคือ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 1,378.39 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน รองลงมาคือ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 1,315.33 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ถัดมาคือ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 830.52 ล้านบาท

ในส่วนของที่ดิน รัฐมนตรีทั้ง 33 คน มีที่ดินรวม 297 แปลง เนื้อที่ 639-1-48.6 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 2,011.11 ล้านบาท โดยที่พลเอกประยุทธฺ์ และคู่สมรส ถือครองที่ดิน 5 แปลง เนื้อที่โดยประมาณ 26 ไร่ เป็นมูลค่า 7.63 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีการถือครองที่ดินสูงสุดคือ นายปีติพงศ์และคู่สมรส มีที่ดินในครอบครอง 34 แปลง เนื้อที่โดยประมาณ 178-0-1.90 ไร่ เป็นมูลค่า 154 ล้านบาท

ถัดมาคือ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคู่สมรส มีที่ดินในครอบครอง 13 แปลง เนื้อที่ 65-0-32.20 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 24.79 ล้านบาท ขณะที่หม่อมหลวงปนัดดาและคู่สมรส ที่มีที่ดินในครอบครอง 18 แปลง เนื้อที่ 18-3-84.40ไร่ แต่มีมูลค่าสูงถึง 1,152.47 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นผู้ที่ถือครองที่ดินที่มีมูลค่ามากที่สุดในรัฐบาลชุดนี้

ด้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ผู้ที่มีจำนวนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างสูงสุดคือหม่อมหลวงปนัดดา ที่แม้จะระบุว่าตนมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเพียง 3 แห่ง ซึ่ง 3 แห่งนี้มูลค่า 4.6 ล้านบาท แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดในรายการทรัพย์สินอื่นๆ ที่ระบุถึงพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ รองลงมาคือ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการการทรวงวัฒนธรรม และคู่สมรส มีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างรวม 10 แห่ง มูลค่า 12.5 ล้านบาท
ตามด้วย นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคู่สมรส มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวม 7 แห่ง มูลค่า 23.85 ล้านบาท ด้านนายกรัฐมนตรีและคู่สมสร มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวม 1 แห่ง มูลค่า 4 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ครอบครองโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสูงสุด คือ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคู่สมรส มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวม 6 แห่ง มูลค่า 99.9 ล้านบาท (คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย)

บัญชีทรัพย์สินและที่ดินครม.ประยุทธ์

จากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึงประเด็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมและเป็นแหล่งรายได้ให้รัฐจากการจัดเก็บภาษี

โดยมุ่งเป้าไปที่ภาษีมรดกและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะรัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลที่ถูกสรรหาโดยคณะรัฐประหารครั้งก่อนๆ ยังไม่เคยทำได้สำเร็จตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

เนื่องจากภาษีเหล่านี้เป็นภาษีที่ผูกโยงกับกลุ่มนายทุนชั้นนำของประเทศ ซึ่งเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินและที่ดินถึง 62% ของที่ดินที่มีโฉนดทั่วประเทศ กว่า 48 ล้านไร่ของที่ดินเหล่านี้ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ แต่กลับใช้เพื่อการเก็งกำไรแทน อีกทั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ได้รายงานจำนวนทรัพย์สินรวมไปถึงผลการถือครองที่ดินของนักการเมืองว่ามีที่ดินรวมกันกว่าหมื่นไร่

เปรียบเทียบที่ดินของ 3 ครม.

อนึ่งใน ครม. “อภิสิทธิ์ 1” ที่เปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่งปี 2551 คณะรัฐมนตรีทั้งหมดมีที่ดินรวม 962 แปลง เนื้อที่ 4,687-2-45 ไร่ รวมมูลค่า 2,336.81 ล้านบาท ด้าน ครม. “ยิ่งลักษณ์ 1” ที่เปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่งปี 2554 คณะรัฐมนตรีทั้งหมดมีที่ดินรวม 703 แปลง เนื้อที่ 4,036-0-65 ไร่ รวมมูลค่า 2,506.47 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบสัดส่วนเนื้อที่ในการครอบครองที่ดินระหว่าง ครม. “ยิ่งลักษณ์1” และ ครม. “อภิสิทธิ์1” กับจำนวนเนื้อที่ที่ ครม. “ประยุทธ์” ถือครองอยู่ พบว่า ปริมาณที่ดินในครอบครองของ ครม. “ประยุทธ์” คิดเป็น 13.63% ของจำนวนเนื้อที่ที่ ครม. “อภิสิทธิ์ 1” ถือครอง และถือครองที่ดินเป็น 15.83% ของจำนวนเนื้อที่ที่ ครม. “ยิ่งลักษณ์ 1” ถือครองเท่านั้น

โดยตลอด 3 รัฐบาลที่ผ่านมา ตั้งแต่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ และรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ เมื่อสังเกตปริมาณทรัพย์สินรวมของคณะรัฐมนตรีทั้ง 3 ยุคโดยเปรียบเทียบแล้วพบว่า ครม. “ประยุทธ์” มีทรัพย์สินรวมกันถึง 6,025 ล้านบาท ขณะที่สมบัติของ ครม. “ยิ่งลักษณ์ 1” มูลค่ารวม 4,787 ล้านบาท คิดเป็น 79.59% ของ ครม.ประยุทธ์ ส่วน ครม. “อภิสิทธิ์ 1” มีมูลค่ารวม 5,821 ล้านบาท คิดเป็น 96.61% ของ ครม.ประยุทธ์

เปรียบเทียบทรัพย์สิน 3 ครม.

ทั้งนี้ แม้คณะรัฐมนตรีที่ผลักดันให้มีการเก็บภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จะเป็นคณะรัฐมนตรีที่มีปริมาณทรัพย์สินสูงที่สุด แต่จากการดำเนินการต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการที่หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรได้เข้าเจรจากับกลุ่มมหาเศรษฐีไทยในเรื่องการเก็บภาษีมรดก ภายหลังการเจรจาได้ยืนยันว่ามหาเศรษฐีไทยหลายรายยินดีที่จะเสียภาษีมรดก 10%

การที่นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำโดยการเพิ่มการจัดเก็บภาษีมรดก และภาษีที่ดินและโรงเรือน ผ่านสื่อว่า ภาษีเหล่านี้มีความสำคัญ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูป และจะเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

และระบุว่า รัฐบาลชุดนี้มีเป้าหมายที่จะปฏิรูปโครงสร้างภาษีเสียใหม่ มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับภาษีที่สำคัญ 3 ฉบับที่ต้องเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย พ.ร.บ.มรดก พ.ร.บ.ภาษีการรับให้ และ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นการวางรากฐานโครงสร้างภาษีให้แก่รัฐบาลในอนาคตต่อไป บ่งบอกถึงสัญญาณที่ดีว่าการปฏิรูปโครงสร้างภาษีด้วยการจัดเก็บภาษีต่างๆ เหล่านี้จะสามารถเกิดขึ้นได้