ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > “ประยุทธ์” ประชุม คสช. อนุมัติงบลงทุน-งบกลาง 1.7 แสนล้านบาท

“ประยุทธ์” ประชุม คสช. อนุมัติงบลงทุน-งบกลาง 1.7 แสนล้านบาท

20 สิงหาคม 2014


นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุม คสช. เพื่อชับเคลื่อนการบริหารประเทศ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ว่า คสช. ได้อนุมัติโครงการลงทุนสำหรับระบบไฟฟ้าประเทศไทย ทั้งผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และโครงการอื่น ๆ รวม 173,532.65 ล้านบาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขออนุมัติ 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการขยายระบบไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ วงเงิน 36,811 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 26,247 ล้านบาท เงินในประเทศ 10,564 ล้านบาท โดยมีการอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2557 จำนวน 4,059 ล้านบาท โครงการนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. สั่งการให้จัดทำ EHIA ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

โครงการที่สอง ให้มีการขยายระบบพลังไฟฟ้าระยะที่ 12 เพื่อรักษาความมั่นคงทางไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 60,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 14,500 ล้านบาท เงินกู้ภายในประเทศ 45,000 ล้านบาท อนุมัติให้เบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2557 จำนวน 7.1 ล้านบาท

โครงการที่สาม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงินลงทุน 63,200 ล้านบาท อนุมัติให้เบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2557 จำนวน 3.2 ล้านบาท โครงการต้องผ่านการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินเพื่อลงทุนในประเทศ 17 โครงการ ในปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 8,839.21 ล้านบาท และให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอลดวงเงินกู้ในประเทศ สำหรับปี 2557 ลง จำนวน 3,000 ล้านบาท

ในการประชุมครั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ยังได้ให้แนวทางการดำเนินงานสำหรับโครงการกำจัดขยะทั่วประเทศให้เป็นโครงการเร่งด่วนและเป็นวาระสำคัญด้วย โดยมีการอนุมัติโครงการนำร่อง (pilot project) กำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุทธยา ในพื้นที่ของสำนักงานราชพัสดุ จวน 372 ไร่ใน อ.บางบาล โดยใช้เทคโนโลยีแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิง ร่วมกับเทคโนโลยีเผาในเตา วงเงินลงทุน 375 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปี 2557

มีการอนุมัติงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหาร ให้กับกรมราชทัณฑ์ จำนวน 3,417.4 ล้านบาท และอนุมัติกรณีผูกพันข้ามปี 2556-2557 จำนวน 890 ล้านบาท

ทีมโฆษกคณะ คสช. แถลงด้วยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. แสดงความห่วงใยเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ที่ยังล่าช้า ต้องการให้เร่งรัด เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และโครงการไหนที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เร่งดำเนินการทันที ให้รอเฉพาะขั้นตอนการลงนามในสัญญา โครงการที่มีการอนุมัติก่อนที่ คสช. จะเข้ามา ถ้าเป็นโครงการที่ดี ให้เดินหน้าทำต่อไปได้ แต่ต้องการให้ปรับราคาให้สมเหตุสมผล ส่วนงบประมาณในปี 2558 ให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายทุก 3 เดือน

“ในการลงทุนโครงการด้านโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค เช่น ระบบรถไฟ ให้กระทรวงคมนาคม จัดทำรายละเอียด และเร่งลงทุน เพื่อสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้” ทีมโฆษกอ้างคำพูดหัวหน้า คสช.