ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > คสช. สั่งตรวจสอบการใช้งบรัฐ คตร.เบรกงบประชาสัมพันธ์ กองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 1,150.34 ล้านบาท

คสช. สั่งตรวจสอบการใช้งบรัฐ คตร.เบรกงบประชาสัมพันธ์ กองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 1,150.34 ล้านบาท

28 สิงหาคม 2014


ภายหลัง พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และผู้แทนฝ่ายต่างๆ ประชุมหารือคณะกรรมการ คตร.เพื่อหารือกำหนดนโยบายการตรวจสอบโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ในช่วงเดือน 2 เดือนที่ผ่านมา

คตร.ได้ข้อสรุปถึงนโยบายการตรวจสอบโครงการที่ต้องดำเนินการ 3 ลักษณะ คือ 1. โครงการใดที่ คตร.เข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเหมาะสม จะให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ต่อไป 2.โครงการที่เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าต้องทบทวนเปลี่ยนแปลง จะให้ส่วนราชการได้แก้ไขให้เหมาะสมก่อนแล้วถึงจะดำเนินการ 3.โครงการที่ คตร.พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม จะให้ยกเลิกและหยุดดำเนินการ

ทั้งนี้ โครงการที่ คตร.จะเข้าดำเนินการตรวจสอบ ได้แก่ โครงการซึ่งเป็นแผนงานขนาดใหญ่ที่วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ในขั้นต้นจะให้ฝ่ายต่างๆ พิจารณาตรวจสอบก่อนและแจ้งให้ คตร.ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ จะเข้าตรวจสอบในโครงการซึ่ง คตร.ได้พิจารณาจากเอกสารผลการรายงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดชุดตรวจไปติดตาม และตรวจสอบแล้วจัดทำเป็นข้อเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา

กองทุนอนุรักษ์พลังงานเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงาน ที่ คตร. เข้าตรวจสอบ และให้หน่วยงานรายการผลการดำเนินและมีการสั่งยุติบางโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นลักษณ์การทำประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์การ และการจัดจ้างที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 มีโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มครัวเรือน วงเงิน 260 ล้าน ในปีงบประมาณ 2556 นั้น คตร. ได้รับรายงานว่า สถานะโครงการคือ ยุติการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่ 5/2556 และอยู่ในระหว่างทำหนังสือส่งเงินคืนกองทุน และแจ้งปิดโครงการ

ส่วนโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานผ่านสื่อมวลชน วงเงิน 114.93 ล้านบาท มีกิจกรรมย่อย 3 โครงการ คือ

1.โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ วงเงิน 3.6 ล้านบาท สถานะโครงการคือว่างและดำเนินการแล้วเสร็จ

2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน วงเงิน 26.33 ล้านบาท ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่าย

และ 3.กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาคขนส่ง โครงการนี้ มีวงเงิน 85 ล้านบาท แต่อยู่ในระหว่างการชะลอการ ประมูลแบบ E-auction

สำหรับในปีงบประมาณ 2557 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน รายงาน ต่อคตร.ว่า มีโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มครัวเรือน วงเงิน 260 ล้านบาท แบ่งเป็น 8 โครงการ ประกอบด้วย

1.กิจกรรมรณรงค์ (Event) วงเงิน 76 ล้านบาท โครงการนี้ ได้โอนเงินให้กับสำนักงานในต่างจังหวัดแล้วทั้ง 76 จังหวัด ๆ ละ 500,000 บาท

2.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Media) ส่วนกลาง วงเงิน 70 ล้านบาท โครงการนี้ มีสถานะจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย เช่นเดียวกับ โครงการที่ 3.คือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค วงเงิน 30 ล้านบาท และโครงการที่ 4. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน (PR) วงเงิน 10 ล้านบาท โครงการที่ 5.กิจกรรม (Event) เปิดตัวโครงการ มอบรางวัลและของที่ระลึก วงเงิน 44 ล้านบาท

6.โครงการ Energy Hub info วงเงิน 20 ล้านบาท อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการที่ 7.โครงการว่าจ้างปรึกษาด้านบริหารโครงการ วงเงิน 5 ล้านบาท สถานะโครงการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 โครงการที่ 8.โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านประเมินผลโครงการ วงเงิน 5 ล้านบาท ได้มีการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 1

นอกจากนี้ คตร. ได้ตรวจสอบ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในปีงบประมาณ 2556 (ต่อเนื่องถึงกลางปี 2557) ของกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ย้อนหลังด้วย โดยได้สั่งให้ “ยุติการดำเนินงาน” 3 โครงการ ดังนี้

1.จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด) งบที่ได้รับการจัดสรร 5.4 ล้านบาท โครงการนี้ให้ยุติการดำเนินงาน และขอตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ และให้เบิกจ่ายเงินตามปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง

2.จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ ผลิตของที่ระลึก และจัดหาของรางวัล ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (บริษัท เจ เอ มายด์ จำกัด) วงเงินที่ได้จัดสรร 50 ล้านบาท คตร.ให้ยุติการดำเนินงาน และขอตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ และเบิกจ่ายตามปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง

3.จ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด) งบที่ได้จัดสรร 10 ล้านบาท คตร.ให้ยุติการดำเนินงาน และขอตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ และเบิกจ่ายตามปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง

งบประมาณรายจ่ายกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการประชาสัมพันธ์ ของปี 2556 ต่อเนื่อง 2557 ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ต้องชี้แจงรายละเอียด 16 โครงการ และคตร. สั่งการให้ “ยุติกิจกรรม” ประกอบด้วย 7โครงการ

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนส่วนกลาง 10 ล้านบาท (บริษัทอิมเมจโซลูชั่น จำกัด) 2.กิจกรรมวางแผนและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเยาวชน วงเงิน 100 ล้านบาท (บริษัทเค.มาสเตอร์ จำกัด) 3.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเยาวชนภาคกลางและภาคเหนือ วงเงิน 82.5 ล้านบาท (บริษัท เมค อิท ดิฟเฟอเร้นท์ จำกัด)

4.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเยาวชนภาคตะวันตกและภาคใต้ วงเงิน 68 ล้านบาท (บริษัท ซิน คัมปานี จำกัด) 5.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก วงเงิน 79.5 ล้านบาท (บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด)

6.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเยาวชน ส่วนกลาง วงเงิน 100 ล้านบาท (บริษัท สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำกัด) 7.กิจกรรมปรึกษาประเมินผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเยาวชน 10 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับกลุ่มอาคาร/สำนักงาน อีก 6 กิจกรรมย่อย วงเงิน 144.6 ล้านบาท ที่เริ่มงานตั้งแต่ สิงหาคม 2556- กันยายน 2557 ซึ่งสถานะโครงการส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างการเบิก-จ่าย ครั้งที่ 1-3

อนึ่งกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (2554-2573) โดยงบประมาณที่ใช้ส่งเสริมในระยะ 5 ปีแรกใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐประมาณ 29,500 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 5,900 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ ทั้งนี้หากแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จะแบ่งเป็นงบสําหรับอุดหนุนผลประหยัดพลังงานโดยตรง 20,000 ล้านบาท (ร้อยละ 68) งบบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ 3,000 ล้านบาท (ร้อยละ 10) งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับมาตรการด้านมาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน 1,500 ล้านบาท (ร้อยละ 5) งบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและสาธิต 3,500 ล้านบาท (ร้อยละ 12) และงบพัฒนาบุคลากรและความสามารถเชิงสถาบัน 1,500 ล้านบาท (ร้อยละ 5)

แต่หากกระจายงบประมาณตามภาคเศรษฐกิจ (คิดสัดสวนจากเป้าหมายผลประหยัดพลังงานขั้นต้น) จะแบ่งเป็นงบสําหรับภาคอุตสาหกรรม 11,000 ล้านบาท ภาคขนส่ง 9,500 ล้านบาท กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ 4,000 ล้านบาท และกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย 5,000 ล้านบาท