ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง (ตอน 2)

เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง (ตอน 2)

24 มิถุนายน 2013


สินทรัพยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ซีรีส์เกาะติดสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นในตอนที่แล้ว ได้นำเสนอเจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง และก่อนหน้านั้นได้นำเสนอข่าวลูกหนี้สมทบ 27 ราย จากข่าว “เปิดลูกหนี้ 27 ราย สหกรณ์คลองจั่น มูลหนี้กว่า 1 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธุรกิจ-กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชี้พบงบการเงินผิดปกติมา 5 ปีแล้ว” และข่าว “เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบ ความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น (1)”

จากการตรวจสอบข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเพิ่มเติมจากบัญชีรายชื่อลูกหนี้ 27 ราย พบอีกว่า ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 นั้น มีสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาในวันเดียวกัน 9 สัญญา ลักษณะสัญญามี 3 แผ่น เงื่อนไข รายละเอียดจะคล้ายๆกัน ได้แก่

1. บริษัท เค.พี.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้กู้คือนายเพียรชัย คลังเปรมจิตต์ กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงินให้กู้ 1.8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 10 ต่อปี กำหนดชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ 54,281 บาท ชำระวันที่ 15 มกราคม 2554–15 เมษายน 2557 (ดูรายละเอียดสัญญา)

2. บริษัท แมนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด(ดูหมายเหตุ) ผู้กู้คือนายพีรศักดิ์ ขาวเผือก หรือนายกิตินันท์ หิรัญชรินรัตน์ กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 596,840 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ชำระหนี้ 36 งวด ๆ ละ 19,258 บาท (ดูรายละเอียดสัญญา)

3. บริษัท ไทยปีโตรพลัส เอ็กพลอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ถือหุ้นใหญ่) ผู้กู้คือนายสาธิต เตชะพูลผล และนายเนาวพันธุ์ พัฒนพันธ์ กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.5 ต่อปี ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ 48.04 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 มกราคม 2554-15 เมษายน 2557 (ดูรายละเอียดสัญญา)

4. บริษัท แมเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้กู้นางสาวรัศมิกา โภชนะ กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 900 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ28.82 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 มกราคม 2554-15 เมษายน 2557 (ดูรายละเอียดสัญญา)

5. บริษัท แอนทาเรส คอร์เปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด(นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ถือหุ้นใหญ่) ผู้กู้คือนาชยุตม์ วันเกิด และนายณัฐวัฒน์ ปิยพัชร์เมธี กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 650 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 13.5 ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ 16.25 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 มกราคม 2554-15 เมษายน 2557 (ดูรายละเอียดสัญญา)

6. บริษัท คิวทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดูหมายเหตุ)ผู้กู้คือนายชูเกียรติ วิทยเตชะกุล และนายชาติชาย แก้วสว่าง ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงินกู้ 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.59 ต่อปี ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ15 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 มกราคม 2554-15 เมษายน 2557 (ดูรายละเอียดสัญญา)

7. บริษัท อนันตศิลา บารมี จำกัด(นายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่) ผู้กู้คือนางผกามาศ ไชยสงคราม และนายวันไชย ไชยสงคราม ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 354.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.5 ต่อปี ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ 8.86 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 มกราคม 2554-15 เมษายน 2557 (ดูรายละเอียดสัญญา)

8. บริษัท ศรีศุภากร โฮลดิ้งส์ จำกัด (นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ถือหุ้นใหญ่) ผู้กู้คือนายสหพล สังข์เมฆ และนายธเนศวัฒน์ นริพพันธ์ กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมกรรดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 250 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.5 ต่อปี ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ 6.25 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 มกราคม 2554–15 เมษายน 2557 (ดูรายละเอียดสัญญา)

9. บริษัท ไทยปิโตรพลัส จำกัด (นายศุภชัย ศรีศุกภัอกษร ผู้ถือหุ้นใหญ่)ผู้กู้คือนายสหพล สังข์เมฆ และนายเนาวพันธุ์ พัฒนพันธ์ กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงินให้กู้ 297.2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.5 ต่อปี ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ 7.43 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 มกราคม 2554 – 15 เมษายน 2557 (ดูรายละเอียดสัญญา)

ทั้ง 9 บริษัท กู้เป็นเงินรวม 6,391 ล้านบาท เป็นการอนุมัติวงเงินกู้ภายในวันเดียวโดยนายศุภชัย ศรีศุภอักษร

10. บริษัท รัฐประชา จำกัด ทำสัญญา 19 ตุลาคม 2550 ผู้กู้คือนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 594 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.5 ต่อปี ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ 14.85 ล้านบาท เริ่ม 15 มกราคม 2552-15 ธันวาคม 2554 กรณีนี้กู้เงินปี 2550 แต่เริ่มชำระหนี้ปี 2552 (ดูรายละเอียดสัญญา)

11. บริษัท ทวีเฮ้าส์ แอนด์ บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด (ดูหมายเหตุ)ทำสัญญา 19 ตุลาคม 2550 ผู้กู้คือนางสาวสุทิศา เข็มประดับ และนายธนัท พรหเมศ ณ อยุธยา กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 71.4 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.5 ต่อปี ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ 1.78 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550-15 พฤศจิกายน 2553 (ดูรายละเอียดสัญญา)

12. บริษัท อินเท็ลลิเจนท์ มาสเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ทำสัญญา 30 กันยายน 2552 ผู้กู้คือนางรัตตินันท์ รัชตะธรรมสิทธิ์ กรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10.5 ต่อปี ชำระหนี้ 40 งวดๆ ละ 10 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 ตุลาคม 2552-15 มกราคม 2556 (ดูรายละเอียดสัญญา)

13. หจก.ศักดิ์เสรีพาณิชยกิจ ทำสัญญา 3 มีนาคม 2552 ผู้กู้คือ หจก.ศักดิ์เสรีพาณิชยกิจ (มีเลขที่บัตรประชาชน 05535 49000 133 แต่ไม่ระบุชื่อบุคคลในสัญญา) ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 600,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10.5 ต่อปี ชำระหนี้ 10 งวดๆ ละ 60,000 บาท เริ่มชำระเมษายน 2552 (ดูรายละเอียดสัญญา)

14. สหกรณ์ยูเนียนรัฐประชา ทำสัญญา 1 มีนาคม 2555 ผู้กู้คือนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ประธานกรรมการ ผู้ให้กู้คือนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงิน 1,093.11 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี ชำระหนี้ 60 งวดๆ ละ 18.21 ล้านบาท ชำระวันที่ 15 เมษายน 2555-15 มีนาคม 2560 ที่น่าสังเกตคือไม่มีลายเซ็นนายศุภชัยลงลายมือชื่อสัญญา (ดูรายละเอียดสัญญา)

หมายเหตุ จากการตรวจสอบข้อมูลที่กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามี 3 บริษัทที่ปิดกิจการไปแล้ว ได้แก่ บริษัท ทวี เฮ้าส์แอนด์ บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด (ปิดกิจการเมื่อ 30 เมษายน 2555) บริษัท แมนเทค อินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย จำกัด (ปิดกิจการเมื่อ 14 มีนาคม 2554) และบริษัท คิวทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปิดกิจการเมื่อ 30 พฤษภาคม 2555) รวม 3 บริษัทกู้เงินไปจำนวน 671.99 ล้านบาท (อ่านข่าว”เปิดลูกหนี้ 27 ราย สหกรณ์คลองจั่น มูลหนี้กว่า 1 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธุรกิจ-กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชี้พบงบการเงินผิดปกติมา 5 ปีแล้ว”)