ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ใช้เงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นกว่า 4,000 ล้านทดรองจ่ายให้ตัวเอง-บริจาควัดธรรมกาย 814 ล้านบาท

“ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ใช้เงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นกว่า 4,000 ล้านทดรองจ่ายให้ตัวเอง-บริจาควัดธรรมกาย 814 ล้านบาท

23 กันยายน 2013


สถานการณ์วิกฤติสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขกิจการแต่อย่างใด สมาชิกยังไม่สามารถเบิกถอนเงินได้

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามคำสั่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น09/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการปฏิบัติงานภายในสหกรณ์ฯคลองจั่นขัดกับมติระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ระหว่างปี 2552-2555 และคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปข้อเท็จจริงที่ตรวจพบโดยเฉพาะในส่วนการเบิกจ่ายเงิน

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

รายงานคณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและทางการเงินเกี่ยวกับเช็ค ใบสำคัญจ่าย รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น และที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ คลองจั่น พบว่ามีการสั่งจ่ายเช็คสหกรณ์ฯ คลองจั่น เบิกจ่ายเงินสด นำเช็คเข้าบัญชีเลขที่ หรือการถอนเงินสด หรือซื้อแคชเชียร์เช็ค เพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากอื่นทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น หรือนำไปกระทำการอื่นใด หรือนำไปสั่งจ่ายให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ คลองจั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้

1. กรณีเอกสารระบุเป็นเงินทดรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งเป็นการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารต่างๆ ของสหกรณ์ฯ คลองจั่นให้กับนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ระว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,927.32 ล้านบาท จำนวน 61 รายการ อาทิ วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เลขที่เช็ค 0100020 ธนาคารกรุงไทย จากบัญชี 095-6-00106-8 จำนวน 200 ล้านบาท, วันที่ 9 กันยายน 2552 เลขที่เช็ค 0100091 ธนาคารกรุงไทย จากบัญชี 095-6-00106-8 จำนวน 100 ล้านบาท, วันที่ 10 ตุลาคม 2552 เลขที่เช็ค 0104467 ธนาคารกรุงไทย จากบัญชี 095-6-00106-8 จำนวน 250 ล้านบาท, วันที่ 15 ตุลาคม 2552 เลขที่เช็ค 104473 ธนาคารกรุงไทย จากบัญชี 095-6-00106-8 จำนวน 200 ล้านบาท, วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เลขที่เช็ค 3804636 ธนาคารกรุงเทพ จากบัญชี 156-3-09515-5 จำนวน 165 ล้านบาท เป็นต้น(เอกสารการสั่งจ่ายเงินให้นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ หนึ่งในลูกหนี้สมาชิกสมทบ)

2. กรณีเอกสารระบุเป็นเงินทดรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งเป็นการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ คลองจั่น ให้กับนายจิรเดช วรเพียรกุล ในช่วง 1 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2555 จำนวน 73 รายการ เป็นเงิน 438.85 ล้านบาท

3. กรณีเอกสารระบุเงินทดรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งสั่งจ่ายจากบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ คลองจั่น ให้กับพระราชภาวนาวิสุทธิ์และวัดธรรมกาย ในช่วง 1 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2555 จำนวน 15 รายการ คิดเป็นเงิน 814.78 ล้านบาท(เอกสารการสั่งจ่ายเงินพระราชภาวนาวิสุทธิ์)

สหกรณ์บริจาคธรรมกาย-(ใหม่)

4.กรณีเอกสารระบุเป็นเงินทดรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ที่เป็นการจ่ายโอนเข้าบัญชีของธนาคารที่ปรากฏบัญชีเลขที่ 114-0-10317-2 เจ้าของบัญชีชื่อพระครูปลัดวิจารย์ ธีรังกุโร (พระวัดพระธรรมกาย) ข้อมูลช่วงระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2555 จำนวน 22 รายการคิดเป็นเงิน 119.02 ล้านบาท

5. กรณีเอกสารระบุเงินทดรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งสั่งจ่ายจากบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ คลองจั่นให้กับบุคคล นิติบุคคล และองค์กรอื่น ในช่วง 1 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2555 ได้แก่ นางสาวฐิติรัตน์ จำนวน 17 ล้านบาท, ธนาคารทิสโก้ 164.38 ล้านบาท ปี 2553, บริษัทสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ปี 2553 (ซื้อที่ดิน) 73.84 ล้านบาท, กรณีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ปี 2553 จำนวน 31 .78ล้านบาท, บริษัทอนันตศิลบารมี จำกัด (ลูกหนี้สมาชิกสมทบ 27 ราย) จำนวน 57 ล้านบาท, กรณีบริษัทไทยปิโตรพลัส จำนวน 4 ล้านบาท, กรณีมูลนิธิรัตนคีรี 30 ล้านบาท, กรณีนายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา จำนวน 12.3ล้านบาท, กรณีนางวันทนีย์ หวัง จำนวน 253.21 ล้านบาท และนางชุลีกร สุธีรางกูร (เช็คไม่ผ่านบัญชีธนาคาร) รวมทั้งสิ้น 736.87 ล้านบาท (เอกสารการสั่งจ่ายเงินสำรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร)

จากจำนวน 191 รายการข้างต้นรวมเป็นเงิน 4,036.84 ล้านบาท เป็นรายการที่ไม่ปรากฏว่าการเบิกจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ คลองจั่น และไม่ปรากฏว่ามีการรายงานหรือแจ้งให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติเห็นชอบ แต่เป็นรายการที่นายศุภชัย ศรีศุกอักษร ประธานกรรมการดำเนินการในขณะนั้น ระบุว่าเป็นการทดรองจ่ายของตนเอง โดยที่ไม่มีข้อบังคับระเบียบสหกรณ์ให้มีอำนาจกระทำการดังกล่าวได้ และไม่ปรากฏว่าได้มีการนำเงิน 4,036.84 ล้านบาท ส่งคืนให้กับสหกรณ์ แต่กลับพบว่ามีการนำเช็คเข้าบัญชีเลขที่ หรือการถอนเงินสด หรือซื้อแคชเชียร์เช็คนำเข้าบัญชีอื่นทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น หรือนำไปกระทำการอื่น หรือนำไปสั่งจ่ายให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ คลองจั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมดังที่ระบุไว้ในรายการเช็คแต่ละฉบับ

บัญชีเงินฝากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร

นอกจากนี้ ในส่วนบัญชีของนายศุภชัยเองมีทั้งหมด 5 บัญชี ซึ่งมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากในช่วงปี 2552-2555 ดังตารางประกอบ