ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เจาะลึกการจัดการข้าวไทย ในมิติการกระจายรายได้และประสิทธิภาพการผลิต

เจาะลึกการจัดการข้าวไทย ในมิติการกระจายรายได้และประสิทธิภาพการผลิต

10 ธันวาคม 2012


บทความเจาะลึกการจัดการข้าวไทย ในมิติการกระจายรายได้และประสิทธิภาพการผลิต เขียนโดย เสาวณี จันทะพงษ์ และดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ 1.ศึกษาวิวัฒนาการและปัจจัยกำหนดนโยบายสาธารณะการจัดการข้าวของไทย 2.วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการข้าวของไทยในมิติของการกระจายรายได้และประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเป็นแนวทางของการจัดการข้าวไทยที่มีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวให้มีรายได้สูงขึ้น ส่งผลต่อการกระจายรายได้ของคนในชาติให้ดีขึ้น ด้วยต้นทุนการอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐบาลที่ต่ำสุด

สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้นำเสนอซีรีส์ การเมืองเรื่องข้าว มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอนำรายงานฉบับเต็มมานำเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

[gview file=’https://thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/12/FAQ_77-1.pdf’]