มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา