AOT ชง “อสส.” ตีความคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินจี้เปิด “จุดส่งมอบสินค้า” ในสนามบินให้ร้านค้าปลอดอากรในเมืองผิดสัญญาหรือไม่

AOT ชง “อสส.” ตีความคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ” ผิดเงื่อนไขสัญญาสัมปทานหรือไม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการดิวตี้ฟรีในเมือง