Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”(ตอนจบ)

Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”(ตอนจบ)

Thailand SDGs Forum 2018 #1: “Localizing the SDGs” กลับสู่รากเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่เราเป็นในทุกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Thailand SDGs Forum 2018 #1: “Localizing the SDGs” กลับสู่รากเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่เราเป็นในทุกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Thailand SDGs Forum 2017#3 : SDGs in Action เครือซีพี “ตระหนักรู้-โปร่งใส” เปิดหู เปิดตา รับฟังและพัฒนา สู่ “Living Right-Living well-Living Together “

Thailand SDGs Forum 2017#3: SDGs in Action เครือเจริญโภคภัณฑ์ “ตระหนักรู้-โปร่งใส” เปิดหู เปิดตา รับฟังและพัฒนา สู่ “Living Right-Living well-Living Together “

PwC แนะรัฐเร่งทำความเข้าใจ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เชิงลึก ชี้ 4 แนวปฏิบัติสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

PwC เผยไทยตื่นตัวเดินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หลังรัฐบาลกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แต่แนะภาครัฐเร่งทำความเข้าใจเชิงลึก หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถนำเป้าหมายไปกำหนดกลยุทธ์เชิงปฏิบัติได้ พร้อมให้ 4 แนวทาง คือ สร้างความตระหนักรู้ ประสานความร่วมมือ ลงมือปฏิบัติ รวมทั้งทำการวัดผล เพื่อให้รัฐ-เอกชน-ประชาชนผลักดันเป้าหมายเอสดีจีไปสู่ผลสำเร็จ

#ความยั่งยืน : ทำดี ไม่หวัง (วัด) ผลกับโครงการและกิจการเพื่อสังคม?

“ความสุขใจ” ของผู้ทำโครงการเพื่อสังคม โครงการซีเอสอาร์หรือกิจการเพื่อสังคมคงไม่ใช่ “ผลลัพธ์” ที่เพียงพอในปัจจุบัน  แต่ผลลัพธ์ทางสังคมที่แสดงได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่างหากคือสิ่งที่จะสะท้อนคุณค่าทางสังคมหรือ “ความดี” ที่แท้จริง  รวมทั้งทำให้โครงการและกิจการเพื่อสังคมมีความแตกต่าง ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและมีความยั่งยืนต่อไปได้

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” วาระโลก วาระประเทศไทย “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “คำสอนพ่อ” ทุกคนต้องฝึกหัดใจให้สุจริต เข้มแข็ง และเป็นระเบียบ

เมื่อใดที่ข้าราชการหรือนักการเมืองตัดสินใจบนพื้นฐานความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นที่ตั้ง ขณะเดียวกัน ประชาชนก็มีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามกติกาแห่งรัฐ เมื่อนั้น ประเทศก็จะก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

1 2