หลากมุมมองของสังคมต่อการบูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดอรุณฯ เมื่อคุณค่าทางศิลปกรรมหายไป?

หลากมุมมองของสังคมต่อการบูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดอรุณฯ เมื่อคุณค่าทางศิลปกรรมหายไป?