ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บสย. คิกออฟ “บสย. SMEs Business School”

บสย. คิกออฟ “บสย. SMEs Business School”

13 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดโครงการ บสย. SMEs Business School อย่างเป็นทางการ โดยมี นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งที่เป็นลูกค้า บสย. และผู้ประกอบการทั่วไป ที่เข้าเรียนแบบออนไซต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ บสย. (TCG Learning Center) ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 และเรียนแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting กว่า 160 ราย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

สำหรับโครงการ บสย. Business School เป็นโครงการที่ บสย. โดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ผนึกกำลังกับ 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการที่แต่ละสถาบันมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญ มาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติร่วมกับ บสย. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกิจการของตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ บสย. SMEs Business School นับเป็นครั้งแรกของหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดตั้งโรงเรียน (School) สำหรับให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ โดยกำหนด 3 เป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยงส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 1.การผลักดันให้หลักสูตรด้านการเงิน หรือ Financial Literacy ของ บสย. F.A. Center เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาบริหารธุรกิจ ปี 4 เพื่อยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ SMEs 2.การบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยมี บสย. เป็นประตูเชื่อมโยง นำลูกค้า บสย. กว่า 8 แสนราย เข้าสู่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ และ 3.การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ TCG Business School จะขยายฐานการให้ความรู้พื้นฐานการเงินในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งผู้ประกอบการปัจจุบัน และผู้ประกอบการ Start up รายใหม่ รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ บสย. SMEs Business School สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บสย. Call Center โทร.02-890-9999 หรือ Line Official Account @tcgfirst