ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง

EXIM BANK แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง

13 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางภัทรจิต ศรีรัตน์

EXIM BANK แต่งตั้งนางภัทรจิต ศรีรัตน์ เป็นผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

​ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางภัทรจิต ศรีรัตน์ เป็นผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดูแลงานบริหารความเสี่ยงของธนาคารในด้านต่าง ๆ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

นางภัทรจิต จบการศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2537 เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร และผู้ช่วยผู้บริหารสำนักบริหารความเสี่ยง ในปี 2551 และ 2559 ตามลำดับ