ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนวิจัยด้านตลาดทุนไทย ประจำปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนวิจัยด้านตลาดทุนไทย ประจำปี 2566

20 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้แก่งานวิจัยในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566  ทั้งสิ้น 8 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ ธิติวรรธก์ เศรษฐแสงศรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “Sustainability index and cost of debt: evidence from ASEAN market” และรางวัลงานวิจัยดี ได้แก่ นรเศรษฐ ศรีธานี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ “How does ESG affect listed family firms’ performance?” นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ และรางวัลงานวิจัยด้านความยั่งยืน ในโอกาสนี้ ยังได้มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัย 10 ทุนแก่อาจารย์เพื่อทำงานวิจัยตลาดทุนไทยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลตลาดทุนที่ www.set.or.th/setresearch