ThaiPublica > Native Ad > ‘โออาร์ อาสาสานสุข’ภารกิจเพื่อคนตัวเล็ก ‘ลดรายจ่าย-เพิ่มทักษะ’ ดูแลสังคมชุมชนรอบพื้นที่คลังปฏิบัติการ โออาร์

‘โออาร์ อาสาสานสุข’ภารกิจเพื่อคนตัวเล็ก ‘ลดรายจ่าย-เพิ่มทักษะ’ ดูแลสังคมชุมชนรอบพื้นที่คลังปฏิบัติการ โออาร์

29 กันยายน 2023


“โออาร์ อาสาสานสุข” ภารกิจเพื่อคนตัวเล็ก ‘ลดรายจ่าย-เพิ่มทักษะ’ ดูแลสังคม-ชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โออาร์

‘นโยบายดูแลสังคมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน’ คือหนึ่งในพันธกิจของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในชื่อ “โออาร์” สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” ว่าด้วยการสร้าง ‘โอกาส’ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

วิสัยทัศน์ดังกล่าวภายใต้แนวคิด OR SDG ซึ่งเป็นคำที่มีรากฐานมาจาก Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ แต่สำหรับโออาร์ ได้นำมาปรับให้เข้าใจง่ายเป็น ‘Small’ (โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก) ‘Diversified’ (โอกาสเพื่อการเติบโตผ่านแพลตฟอร์มของโออาร์) และ ‘Green’ (โอกาสเพื่อสังคมสะอาด)

สำหรับการสร้างโอกาสให้คนตัวเล็ก (Small)โครงการ “โออาร์ อาสาสานสุข” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่ โออาร์ ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของชุมชน และส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์ จึงได้พัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ให้กับชุมชนพื้นที่รอบคลังปฏิบัติการในรัศมี 5 กิโลเมตร ทั้ง 17 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2562 และกลับมาดำเนินการต่อหลังสถานการณ์โควิดอีกครั้งในปี 2565 – 2566

โดยในปี 2566 นี้ได้จัดกิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้นใน 9 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำปาง เชียงใหม่ นครสวรรค์ สงขลา พิษณุโลก สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี และกำลังจะจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่ 7 จังหวัด อาทิ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี สมุทรสาคร ชลบุรี กรุงเทพฯ ภูเก็ต และขอนแก่น ภายในเดือนตุลาคม 2566 นี้

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร โออาร์

เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2566 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร โออาร์ ซึ่งประกอบด้วย นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โออาร์ พร้อมด้วย นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ ตลอดจนคณะกรรมการด้านต่างๆ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ CSR “โออาร์ อาสาสานสุข” ณ วัดเมืองกาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยตนเอง

คณะผู้บริหาร โออาร์ ได้เยี่ยมชมโครงการ “โออาร์ อาสาสานสุข” ณ วัดเมืองกาย ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมหลักคือ การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ PTT Lubricants จำนวน 200 คัน เป็นเวลา 1 วัน และผสานความร่วมมือกับนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ผ่านคลิปภาพและเสียงการ์ตูน และมีการทำแบบทดสอบก่อนและหลัง (Pre-test, Post-test) เพื่อเก็บข้อมูลและวัดระดับความเข้าใจของชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อและการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และการเปิดประสบการร์ชงเครื่องดื่มคาเฟ่ อเมซอน ด้วยตนเอง

การให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

กิจกรรมเหล่านี้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ และทำให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน

สำหรับการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ได้เชิญชวน 8 ชุมชนรอบพื้นที่คลังน้ำมันเชียงใหม่ อาทิ ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนต้นขาม ชุมชนศรีปันครัว ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ชุมชนหนองประทีป ชุมชนวัดเมืองกาย ชุมชนรถไฟสามัคคี และชุมชนสันนาลุง เข้าร่วมทำกิจกรรม

โครงการ “โออาร์ อาสาสานสุข” ยังครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ตามพื้นที่ปฏิบัติงานของ โออาร์ ทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมันเชียงใหม่ คลังน้ำมันเด่นชัย คลังปิโตรเลียมลำปาง คลังน้ำมันพิษณุโลก และคลังปิโตรเลียมนครสวรรค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ได้แก่ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น และคลังน้ำมันอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก 1 แห่ง คือ คลังน้ำมันบ้านโรงโป๊ะ

ภาคกลาง 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ คลังงน้ำมันลำลูกกา คลังน้ำมันสระบุรี คลังน้ำมันพระโขนง คลังปิโตรเลียมบางจาก และคลังน้ำมันสมุทรสาคร

ภาคใต้ 3 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมันภูเก็ต คลังปิโตรเลียมสงขลา และคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

เพื่อให้การดูแลคนตัวเล็กสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โออาร์ ยังได้พัฒนาโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟ และขยายผลองค์ความรู้การทำงานพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟร่วมกับภาคีเครือข่ายในหลายพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ยังขาดโอกาส อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นการมอบ ‘โอกาส’ ให้คนตัวเล็ก โดยเฉพาะเกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ โออาร์

นอกจากนี้ มิติการดูแลคนตัวเล็กยังมีโครงการต่างๆ อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ โดยร่วมกับสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โครงการไทยเด็ด ที่นำสินค้าที่โดดเด่นในท้องถิ่นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ SMEs มาวางจำหน่ายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ 132 แห่ง โครงการ Café Amazon for Chance ร้านกาแฟที่ฝึกฝนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นบาริสต้าในร้าน Café Amazon

จากวิสัยทัศน์ Empowering All toward Inclusive Growth สู่แนวคิดการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้คนตัวเล็ก สร้างการเติบโตร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มของ โออาร์ ตลอดจนการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการสร้างสังคมสะอาด ทั้งหมดสอดคล้องกับแนวคิด OR SDG ในทุกมิติ Small, Diversified และ Green

เพราะ โออาร์ ไม่ได้มองว่าผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจ แต่เป็นสิ่งสำคัญในการมอบโอกาสผ่านแพลตฟอร์มของ โออาร์ เพื่อการเติบโตไปด้วยกัน