ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปปร. 26 สถาบันพระปกเกล้า ส่งต่อความดีที่ยั่งยืน

ปปร. 26 สถาบันพระปกเกล้า ส่งต่อความดีที่ยั่งยืน

10 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ปปร. 26 สถาบันพระปกเกล้า ส่งต่อความดีที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 มอบทุนการศึกษา ซ่อมแซมโรงเรียน สร้างห้องน้ำ ให้อุปกรณ์การเรียนการสอน เสื้อผ้า หน้ากากอนามัย แก่6 โรงเรียนที่อุทัยธานี

ดร. วิกร ภูวพัชร ประธานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น26(ปปร.26 ) สถาบันพระปกเกล้า ณัชพรวรรณะเอี่ยมพิกุล ประธานโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล เจิดนภา ไวยอาภา สุเนตตา แซ่โก๊ะ ชัชวัสส์ เกรียงสันติกุล อนุพงษ์ มาคำ วรรณภา นันทกาวงศ์ คณะทำงาน และคณะนักศึกษา ปปร.26 มอบทุนการศึกษา ซ่อมแซมโรงเรียน สร้างห้องน้ำ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เสื้อผ้า หน้ากากอนามัย ฯลฯ มูลค่าประมาณ 900,000 บาทให้กับโรงเรียนการุ้งวิทยาคมโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่โรงเรียนบ้านวังหินโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์และโรงเรียนบ้านตะกรุด รวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ที่จังหวัดอุทัยธานี ตามปณิธาน “ปปร.26: ส่งต่อความดีให้สังคมอย่างยั่งยืน” ครั้งที่1/2566 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัย รับมอบพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ณ ศาลากลาง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเร็วๆนี้