ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > ก.ล.ต. สั่ง STARK ส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษภายใน 17 ก.ค.นี้

ก.ล.ต. สั่ง STARK ส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษภายใน 17 ก.ค.นี้

10 กรกฎาคม 2023


ก.ล.ต. สั่งการ STARK ให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (extended-scope special audit) ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ตามที่ ก.ล.ต. สั่งการให้ STARK ขยายขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในประเด็นที่ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีความผิดปกติ โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ต่อมา STARK มีหนังสือขอขยายระยะเวลาในการนำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 30 วัน เป็นภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากปริมาณข้อมูลในขอบเขตที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากและมีปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารรายการเดินบัญชี (bank statement) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท นั้น

ก.ล.ต. พบว่า การดำเนินการตรวจสอบ special audit ของ STARK มีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่งแล้ว แต่มีประเด็นที่ต้องใช้เวลาในการขอเอกสาร bank statement จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และผู้สอบบัญชีมีเหตุที่จะต้องขยายขอบเขตการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลจากประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผลการตรวจสอบ special audit ระยะแรกแล้ว พร้อมทั้งได้มีการกล่าวโทษ STARK กรรมการ อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารของ STARK รวม 10 ราย และมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดและห้ามมิให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวไป เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ก.ล.ต. จึงขยายระยะเวลานำส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตามที่ STARK ได้ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้เปิดเผยผล special audit ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกันด้วย

  • ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI กรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK ปกปิดข้อมูล factsheet ขายหุ้นกู้
  • ก.ล.ต. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด กรณี STARK รวม 10 ราย ขอศาลห้ามออกนอกประเทศชั่วคราว