ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซีพี ออลล์ ยกขบวน Mister & Miss Good Governance #2  เดินหน้ากิจกรรม “คนดีมีจิตสาธารณะ พิชิตใจวัยรุ่นฟันน้ำนม”

ซีพี ออลล์ ยกขบวน Mister & Miss Good Governance #2  เดินหน้ากิจกรรม “คนดีมีจิตสาธารณะ พิชิตใจวัยรุ่นฟันน้ำนม”

3 เมษายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

คนรุ่นใหม่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการปลุกพลังคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานร่วมกัน จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะการปลูกฝั่งคนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีขององค์กรและสังคม

ล่าสุดคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดกิจกรรม “คนดีมีจิตสาธารณะ พิชิตใจวัยรุ่นฟันน้ำนม” ภายใต้การดำเนินโครงการ “สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล” นำโดยนางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ นำทีมผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล หรือ Mister & Miss Good Governance (MMGG) รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมและมอบของเล่นเสริมพัฒนาการ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับน้อง ๆ ณ โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้ตระหนักและเข้าถึงความหมายคาถาบรรษัทภิบาลที่ซีพี ออลล์ ยึดมั่นและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจคือ “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม”

กรณิศ ธนสุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีโครงการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจธรรมาภิบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ร่วมกันในองค์กร  ผ่านการคัดเลือกตัวแทน Mister & Miss Good Governance มาร่วมทำหน้าที่ในการผลักดันและขับเคลื่อนธรรมาภิบาล โดยองค์กรทำหน้าที่ปลูกฝังและสร้างการมีส่วนร่วมให้พวกเขาได้มีโอกาสคิด ทำ ลงมือ รวมถึงกิจกรรมภาคสนามในวันนี้เชื่อว่าผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะเห็นภาพของการเป็นผู้รับและผู้ให้ที่ดี และหวังว่าพวกเขาจะนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้ตนเอง องค์กรและสังคมต่อไป

ทั้งนี้ภายในงาน Mister & Miss Good Governance ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในกิจกรรม “ธรรมะ (มา) ภิบาล” ด้วยการร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม จากพระครูไพโรจน์ ปัญญารัตน์ เจ้าอาวาส วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ต่อด้วยกิจกรรม “ฐานรื่นรมย์ พร้อมลงธรรมชาติ” โดยแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 5 ฐานได้แก่ ฐานที่ 1 คัดแยกรื่นรมย์, ฐานที่ 2 น้ำหมักร่วมใจ, ฐานที่ 3 Green Cone ช่วยได้,  ฐานที่ 4 ใบไม้คืนชีพ และฐานที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ร่วมใจ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ Mister & Miss Good Governance เข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงานและชีวิตประจำวัน

ด้านณิชชนันท์ ชิ้นไพบูลย์ และนววัฒน์ สิทธิพรม ในฐานะตัวแทน Mister & Miss Good Governance บมจ.ซีพี ออลล์ เล่าถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ดีใจมากๆ ที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ ถึงอากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็ไฟแรงสู้กันไม่ถอย น้องๆ เด็กๆ คุณครู ผู้บริหารทุกคนน่ารัก ทำกิจกรรมเต็มที่ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ดังนั้นสิ่งที่ได้รับกลับมาวันนี้นอกจากพลังใจ ความรู้สึกประทับใจ ก็ยังได้องค์ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งของเหลือใช้  ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ ถือได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้กลมกล่อมและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

ซีพี ออลล์ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ให้เป็นคนเก่งและคนดี มีจิตสาธารณะ ตามปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน