ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซีพี ออลล์ เดินหน้า CONNEX ED สร้างอาชีพ ฟื้นฟูพื้นที่รกร้างโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า

ซีพี ออลล์ เดินหน้า CONNEX ED สร้างอาชีพ ฟื้นฟูพื้นที่รกร้างโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า

22 กุมภาพันธ์ 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนจะไม่เป็นเพียงสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว หากแต่สามารถพลิกฟื้นกลายเป็นสถานที่แห่งความสุขที่ส่งมอบสู่ผู้เรียน ครู บุคลากร คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จากแปลงพื้นที่รกร้างว่างเปล่ากว่า 4 ไร่ เป็นทุ่งเวิ้งให้วัวมากินหญ้า ถูกพลิกฟื้นผ่านนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า Education for better life ของ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED สู่ HAPPY SCHOOL MODELโดยสมบูรณ์แบบ

นายนิกรณ์ โยมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า กล่าวว่า โรงเรียนดำเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้ Happy School โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน Happy School model คือพัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้ คณะครูมีความสุขในการทำงาน ชุมชนมีความมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บนเส้นทางการท่องเที่ยว จึงต้องการกระจายความสุขสู่สังคมจึงเกิดเป็นอุทยานการเรียนรู้ Happy School เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้นักเรียนในด้านการบริการนักท่องเที่ยว  ซึ่งต้องขอบคุณซีพี ออลล์ ที่มอบโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้โรงเรียนได้มีกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความสุขทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และสร้างสีสันการท่องเที่ยวเติมพลังความสุขให้กับสังคม

บรรยากาศ ในงาน HAPPY SCHOOL MODEL ณ โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า

“เป้าหมายของโครงการคือนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมระหว่าง 1.คณะครูออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบ Active Learning 2.ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนในทุกๆ ด้าน  3.ชุมชน โดยกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ให้การสนันสนุนกิจกรรม 1 ครอบครัว 1 แปลง เกษตร กองทุนสวัสดิการชุมชนคนรักษ์บางเตยร่วมกับ พมจ.พังงา สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรเพิ่มเติมรายวิชา Happy School”  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเฒ่ากล่าว

ด้านนายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น  อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวเสริมว่าโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า จังหวัดพังงา เป็น 1 ในกว่า 496 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ซีพี ออลล์ร่วมสนับสนุนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดยโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการอุทยานการเรียนรู้ Happy School ในการจัดสรรพื้นที่รกร้างว่างเปล่ากว่า 4 ไร่ให้สวยงามบนอรรถะประโยชน์เชิงการเกษตร มีจุด Check In ถ่ายภาพสวยงาม มีแปลงเกษตรแบ่งปันที่ถูกจัดสรรพื้นที่ให้กับนักเรียนใช้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว (มะเขือพวง มันปู ชะอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า) ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านผลตอบแทนที่ได้ทั้งคะแนนเก็บ และรายได้

การจัดองค์ความรู้เป็นวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีการเก็บค่าเข้าชม ทั้งแบบอัตราตายตัวและแบบตามศรัทธาเพื่อสนับสนุนการศึกษา จัดแต่งอาคารเรียนให้มีเอกลักษณ์สไตล์ Sino Portuguese (ชิโน – โปรตุกีส) สะท้อนศิลปะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองพังงา ร่วมสมัยกับเมืองภูเก็ต มีห้องน้ำโรงเรียน ที่ได้มาตรฐานห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับแขกผู้มาเยือนจนได้รางวัลห้องน้ำโรงเรียนยอดเยี่ยม ส่งผลสร้างรายได้รวมทั้งค่าเข้าชม และจำหน่ายผลผลิตในพื้นที่รวมกว่า 100,000 บาทในปีการศึกษา 2565 ก่อนบูรณาการองค์ประกอบทั้งหมดเป็นสื่อการเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกรัก หวงแหนแผ่นดินเกิด แนวคิดเชิงธุรกิจการท่องเที่ยว เสริมความรู้ สร้างรายได้ปันผลคืนให้กับเด็กนักเรียนในรูปแบบทุนการศึกษา นับเป็นการส่งมอบความสุขกลับไปยังทุกคนที่ได้เรียน ได้สอน และได้มาเยือนโรงเรียนแห่งความสุขเหล่านี้อย่างน่าภาคภูมิใจสมดังเจตนารมณ์ Happy School ที่ตั้งไว้นั่นเอง

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 44 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนโครงการตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”  วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำนวนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด